"Wantrouwen" en "Ontvrienden"

TekortgeldDe Provincie was het niet eens met de begroting zoals de gemeenteraad deze enkele weken geleden had vastgesteld. De Gemeenteraad kreeg de opdracht om het dekkingsplan voor de komende jaren opnieuw vast te stellen. De PvdA en GroenLinks waren hierdoor niet verrast. Zij hadden immers als enige tegen de begroting gestemd. Maar de beslissing van de Provincie was wel de bekende druppel: Hoe kan het toch zo zijn dat ondanks alle waarschuwingen en goede raad de wethouder van Financixc3xabn dit in de wind heeft geslagen. Ook het laten liggen van informatie en de gemeenteraad voorzien van onjuiste en onvolledige informatie werd de wethouder niet in dank afgenomen.

De oppositiepartijen vonden dat het nu tijd werd om een signaal af te geven in de vorm van een motie van wantrouwen. De meerderheid van de coalitie plus VVD steunde de motie niet. Men vond dat het om slechts kleine foutjes ging. Kortom, laten we vooral zo doorgaan, aldus de reactie van Gemeentebelangen, CDA, VVD en Lijst Loon op Zand. Met de motie van wantrouwen worden geen vrienden gemaakt. "Ontvrienden" is het woord van het jaar. Het zal ook in dit verband van toepassing zijn.

De bijdrage van de PvdA en de motie van wantrouwen kan hieronder gedownload worden.

Download PvdA_over_nieuwe_Dekkingsplan_17dec2009.pdf

Download motie_van_wantrouwen_Waijers.pdf

Het dekkingsplan zoals nu vastgesteld door de meerderheid van de raad heeft grote gevolgen voor de organisatie. Juist deze gevolgen hebben de PvdA en GroenLinks willen voorkomen door te wijzen op de mogelijkheden om met name met het project Bruisend Dorpshart een stap op de plaats te maken. PvdA en GroenLinks vinden dat er over het eigen graf heen geregeerd wordt en de bezuinigingen vooral in de organisatie worden gezocht. De agenda van de nieuwe raad wordt nu al vastgelegd voor de komende jaren, en dat vonden de oppositiepartijen toch wel te ver gaan. Het alternatief van de oppositie bestaat uit het onmiddellijk afroepen van een vacaturestop in de niet structurele formatie (project en niet projectgebonden). In 2010 zou dan al aan de bezuigingsverplichting voldaan kunnen worden. De invulling voor de jaren erna kan vervolgens aan de nieuwe raad worden overgelaten.

Een dieptepunt in het debat was de weigering van de coalitiepartijen om tegemoet te komen aan een verzoek van de oppositie om een verwijzing naar het minderheidstandpunt ook in de brief naar de provincie op te nemen. Daar waar democratie juist bestaat in respect voor minderheidstandppunten en deze ook een herkenbare plaats te geven, konden Lijst Loon op Zand, Gemeentebelangen en het CDA het niet opbrengen om die ruimte te gunnen aan de oppositie. Een opvallende rol was hier overigens ook voor het College weggelegd. In eerste instantie had men geen bezwaar om een amendement hierover van PvdA en GroenLinks over te nemen. De voorzittende burgemeester gaf eigenlijk al bij het eerste tegengas van Brekelmans (Lijst Loon op Zand) aan dat het inderdaad niet perse noodzakelijk was. Gevolg: Van Laarhoven (GB) en van Gulik (CDA) zagen daar de kans om een blok te vormen en tegen het amendement te zijn. Het is te triest voor woorden en heel erg jammer dat de voorzitter van de raad niet in staat bleek de coalitie op andere gedachten te brengen. Die brief zullen we dus zelf moeten schrijven. Het adres weten we in ieder geval waar die naar toe moet.

Dossiers Laten we vooral vanaf heden ook een begrip als Duaal Systeem in de map zoekgeraakte stukken stoppen!

PvdA en Groenlinks hebben in een open brief de inwoners gevraagd om Gemeentebelangen, CDA, VVD en lijst Loon op Zand op te roepen om met de oppositie samen te werken aan een haalbaar en betaalbaar dorpshart in Kaatsheuvel. Of dat zal helpen merken we bij de verkiezingen op 3 maart.

Open_brief_480x684

Provincie keurt gemeentebegroting af

Zat_op_de_bankNee, voorlopig even geen geld op de bank? De provincie keurt de ingediende begroting van de gemeente binnen 2 weken af! En eigenlijk om precies dezelfde redenen als die de linkse oppositie PvdA en GroenLinks hebben aangevoerd bij het niet instemmen met de begroting.

Eigenlijk is het te treurig voor woorden dat ondanks gefundeerde waarschuwingen vanuit de oppositie alsook vanuit andere externe bronnen (andere gemeenten, VNG, etc) het College en de coalitie plus de VVD de begroting er toch doorgedrukt hebben.

Nu moet op hele korte termijn een nieuw dekkingsplan tevoorschijn getoverd worden die wel de instemming kan hebben van de provincie. En er ligt een dekkingsplan voorstel van het College. Maar weer een die geen rekening houdt met een zware financiele domper die ons in 2012 te wachten staat. En opnieuw worden er geen knopen doorgehakt. Erger nog: een extern bureau inschakelen omdat we het zelf niet meer weten. Ik schat de kosten daarvan voor de komende maanden in op enkele tienduizende euro’s.

Hedenavond de eerste discussie hierover in de commissie Bestuur en Middelen, aanvang 19.30, gemeentehuis.

Naast alle cijfertjes klemt de vraag hoe geloofwaardig en betrouwbaar het huidig college is. De understatement (iets minder erg maken dan het is) van de week: het is een inschattingsfout!

Wat staat ons mogelijk te wachten in 2012? Zie hier bijgevoegd artikel uit het blad Binnenlands Bestuur, 2 december 2009. Download BB20091209_gemeenten-moeten_zich_op_ergste_voorbereiden.pdf

Een deel van een reactie op bovengenoemd artikel is ook interessant:

En de werkvloer siddert!!!!", want let wel, dat is de enige groep waar de klappen gaan vallen. De overload aan bestuurders, beleidsmakers, projectleiders met vage papieren projecten, hebben zich allang gegarandeert van groei. De werkvloer krijgt vervolgens op "getrainde" wijze het slechte nieuws dat gezien de bezuinigen het, ondanks uitstekend werken, er wederom geen (en het ging al om niets op dat functieniveau) groei in het salaris zit. De klappen vallen zelden daar waar geslapen en niet opgelet is. Deze groep heeft hun verhaal allang gereed, immers aan hen lag te niet, zij waren slechts eind"verantwoordelijk".

Een donderbui komt er aan

Bliksem_en_donderbui_200x189 Het pikzwarte scenario van enkele uren geleden dreigt uit te komen voor Loon op Zand. Nog niet officieel bevestigde berichten wijzen er op dat ook onze gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst door de provincie. Daarmee keurt de provincie de gemeentebegroting en de meerjarendekking op dit moment af.

Als dit echt waar is zal dit enorme konsekwenties kunnen hebben voor het financixc3xable reilen en zeilen van de gemeente. Ook zullen nu al vraagtekens geplaatst moeten worden bij voorstellen die de gemeente veel geld gaan kosten.

Onwillekeurig moet ik aan het grootschalig snoeiwerk in de plantsoenen denken wat op dit moment plaatsvindt. Snoeien: wat houden we over en wat komt er voor terug?

Het laat zich raden dat deze ontwikkeling ook bestuurlijke gevolgen moet hebben. Wat dit allemaal betekent? We zullen maar even afwachten en de zaak laten bezinken. Een krachtdadig communiceren van het college is het minste wat je nu kan verwachten. Daar gaan we dan ook maar vanuit.

Donkere wolken boven Loon op Zand?

Bij het lezen van de krant vanochtend kreeg ik zeer onrustige gevoelens. Het kwam door een artikeltje met de kop "Brabant: pikzwart scenario". De inhoud: gemeenten die door de provincie onder curatele gezet gaan worden. Ik kon niet anders dan natuurlijk aan onze gemeente denken. Hoe flinterdun was onze begroting, hoe groot is het risico dat ook onze gemeente dit rampzalige lot zal treffen. Ik moet er niet aan denken wat dit zou betekenen.

Pikzwart_scenario_412x551 

Een bank die omvalt

Omgevallen_bank_450338Wat doe je met een bank die omvalt? Een bank die kennelijk niet meer waardevol gevonden wordt. Waar men ook geen 6 euro voor over heeft om netjes af te leveren bij de milieustraat? Natuurlijk hebben we het niet over Fortis.

Meenemen? Teruglopen met je hondje om de auto te pakken en de bank cf. normale fatsoensnormen wegbrengen naar de milieustraat?

Of?…………….

Omgevallen_bank_rechtgezet_450338Natuurlijk gewoon rechtzetten zodat langslopende wandelaars nog eens lekker kunnen genieten van het uitzicht op de Tilburgse gronden. Tilburg, de stad met de fantastische banken voor iedereen.

Zolang de rechtmatige eigenaar deze bank niet komt terughalen is het ook genieten van de vergezichten op Loon.

Een "winstwaarschuwing"

Winstwaarschuwing1_250x188 Een "doembericht" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (het VNG)": de gemeenten krijgen met zwaar weer te maken door de recessie. Gemeenten zullen niet alleen minder geld krijgen van het Rijk, maar ook de eigen inkomsten zullen dalen. De inkomstengroei bij het Rijk zal minder zijn dan verwacht wat ook betekent dat er minder geld in het gemeentefonds (geld wat naar gemeenten gaat) zit. Gemeenten waar de personeelslasten hoog zijn zullen hier vooral last van ondervinden.

Minder inkomsten

Het VNG verwacht dat in 2010 en latere jaren geld uit het gemeentefonds fors lager zal zijn. Het VNG waarschuwt dat de economische neergang leidt tot grotere leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen en dus ook tot lagere OZB-opbrengsten. De OZB-inkomsten zullen ook afnemen omdat er meer particulieren zullen zijn  die door de economische crisis in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Naast de lagere OZB-inkomsten zullen de bouwleges minder opbrengen dan verwacht. Er zal minder worden gebouwd. Inkomsten uit de bouwgrondexploitatie zullen lager zijn. Ook moeten gemeenten rekening houden met minder inkomsten aan rente, dividend en verkoop van aandelen en ander bezit.

Meer uitgaven

Het VNG verwacht dat gemeenten straks hogere uitgaven zullen hebben. Omdat de werkloosheid toeneemt leidt dit ook tot een forse groei van het aantal mensen in de bijstand. Daarnaast zullen de uitvoeringskosten van de bijstand toenemen. Meer behoeftige mensen betekent doorgaans een stijging van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand, armoede beleid en schuldhulpverlening.

Ook wordt verwacht dat particuliere sponsorgeleden voor festivals, concerten en andere evenementen weg zullen vallen. Bijdragen van derden (incl. bedrijven) voor allerlei activiteiten komen stil te liggen. Gemeenten zullen bij moeten springen om te voorkomen dat het aanbod van culturele en sportieve activiteiten zal verschralen.

Bezuinigen

Door de lagere inkomsten en de hogere uitgaven zullen de gemeenten er niet aan ontkomen om te bezuinigen, zo waarschuwt het VNG de 441 gemeenten. De pijn is minder groot bij gemeenten waar amper bouwopgaven liggen of behoedzaam zijn omgegaan met de inschatting van inkomsten vanuit het Rijk. "Bovendien hebben veel gemeenten over aan het eind van het jaar omdat de ambities iets te groot waren. Het is niet erg als dat overschot een keer wat kleiner is", aldus het VNG.

Opgave voor Loon op Zand

  • Wat zijn de te verwachten lagere inkomsten en te verwachten hogere uitgaven?
  • Welke ambities kunnen/moeten we bijstellen zodat we wat geld overhouden?

(De sombere berichten van het VNG zijn opgetekend in het blad "Binnenlands Bestuur" van 9 januari 2009)

Vooruitkijken, maar wel af en toe ook achterom kijken

De afgelopen week zijn de eerste vergaderingen geweest als voorbereiding voor het vaststellen van de gemeentelijke begroting van 2009. Hoe gaan we met de portemonnee om van de gemeente? Wat gaan we de komende jaren met het geld van de gemeente doen. Welke nieuwe plannen kunnen we betalen?  Wat doen we met al onze wensen? Wat doen we met al het geld wat tot nu toe gespaard is en in reservepotjes zit?

We moeten vooruit kijken: naar het jaar 2009 en liefst nog een paar jaar verder in de vorm van een zgn. meerjarenbegroting.

Om de keuzes en de beslissingen voor volgend jaar goed te kunnen nemen zal eerst het een en ander aan papier moeten worden doorgeworsteld. Ieder jaar weer een enorme tijdsverslindende klus: voor de professionele ambtenaars die deze papieren produceren (die het ook professioneel doen, dat moet gezegd!), voor de professionele bestuurders in de personen van de wethouders en burgemeester (die de keuzes weer professioneel voorleggen) en voor de volksvertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen (die er professioneel mee om (moeten) gaan).

In de brei aan woorden, plannen en voornemens zijn er af en toe zaken die er uit springen en mij opvallen.

Dit keer blijft mij een grafiek bij die ik hieronder afbeeld. In deze grafiek wordt de stand van de spaarpotjes van de gemeente afgezet: hoeveel geld hebben we per jaar in de reservepotjes zitten. In de grafiek is weergeven wat ieder jaar begroot is (wat we denken te hebben aan reservepotjes) en wat we uiteindelijk bleken te hebben (achteraf vastgesteld ).

Reserves_verloop_470x174_2 Uit deze grafiek blijkt dat de gemeente ieder jaar mxc3xa9xc3xa9r geld in de potjes heeft zitten dan werd verwacht. Een ruwe berekening over de afgelopen 10 jaar: per jaar gemiddeld 5,6 miljoen euro!

Aan zo’n bedrag kan je verschillende conclusies verbinden. Bijvoorbeeld dat niet al het werk is uitgevoerd wat je van plan was (te veel hooi op je vork willen nemen, er blijft veel op de plank liggen). Of een te grote voorzichtigheid in het opstellen van de jaarlijkse plannen. Of niet verwachte meevallers. Of een combinatie van dit alles?

Waar ik wel aan denk zijn de zware bezuinigingsoperaties van een jaar of vier geleden. Op 22 juli 2004 heeft de toenmalige raad besluiten genomen over een ombuigingspakket: bezuinigen voor een bedrag van 1,4 miljoen euro in 2004 oplopend tot 1,7 miljoen in 2008. De effecten daarvan zijn nu nog zichtbaar. De volgende vraag doemt ook op: Was een dergelijk bezuinigingspakket nodig geweest in die omvang? Wie durft het antwoord te geven?

Is de gemeenteraad in staat om hier ook lessen uit te trekken? Misschien toch wel relevant om af en toe ook eens achterom te kijken en conclusies te verbinden aan de besluiten die voor de toekomst genomen worden.