Ontsluiting N261 en Hoge Steenweg: Provincie vindt variant D haalbaar

Variantd

Het door de voltallige gemeenteraad ondersteunde compromis voor (ook) een ontsluiting van de N261 via de noordkant van het Dorp is haalbaar. Een provinciale stuurgroep heeft in principe ingestemd met dit voorstel. Dit betekent dat via de Hoge Steenweg-de Hoogt-viaduct Bergstraat een ontsluiting wordt gerealiseerd naar de N261: noordelijk langs de Horst richting Europaweg en zuidelijk langs de Heideweg.

Voorbehoud
Op twee belangrijke punten is er nog een voorbehoud: er moet instemming komen van de Vereniging Natuurmonumenten en er moet overeenstemming worden bereikt over de verrekening  van de kosten.

De gekozen oplossing laat de Klokkenlaan ongemoeid, evenals het natuurgebied wat ligt tussen de Klokkenlaan en de N261. Er komt wel een (vrijliggend?) fietspad vanuit Molenwijk langs de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de Klokkenlaan. Daarmee wordt ook de verbinding met de sportvelden, jongerencentrum de Kuip, Manege Ros, Scouting en Gildes verbeterd.

De oplossing slaat voor een belangrijk deel aan bij wat veel mensen in de kern Loon op Zand via het bliksemonderzoek hebben laten weten. Gekozen is voor een gedeeltelijke buitenvariant. Een viaduct bij de Hoge Steenweg blijkt niet haalbaar. Maar ook voor Oud-Loon en voor het bedrijventerrein de Hoogt is nu een oplossing gevonden die redelijk aanvaardbaar is.

De memo van wethouder Broeders over het resultaat is alhier te downloaden:
Download memo_broeders_cie_5okt09.pdf

De notitie van de provincie Brabant over de oplossing is hier te downloaden:
Download notitie_verkeersontsl_loz_5okt09.pdf

Hieronder de aansluiting op de zuidelijke ontsluitingsweg.

Variantd_zuid_480x332

De inspanningen van de partijen (PvdA-VVD-GroenLinks-SP) die vorig jaar de moeite hebben genomen om echt naar de bevolking te luisteren via het bliksemonderzoek worden voor een belangrijk deel beloond. Maar ook de raad in z’n geheel en wethouder Broeders met z’n ambtenaren hebben tot nu toe een behoorlijke klus geklaard. Chapeau!

Sumatra

Nu even een schrijfsel die helemaal niets met de lokale politiek te maken heeft. Een uitstapje buiten de gemeentegrenzen naar een plek die hier duizenden kilometers vandaan ligt. Een plek waar ik persoonlijk een band mee heb. Het eiland waar je geboren bent en de eerste 5-6 jaar heb doorgebracht. En deze band laat zich gevoelen als je hoort welke ellende zich daar op dit moment afspeelt. 

Sumatra1_3

Een ellende ontstaan door een forse aardbeving met duizenden doden, gewonden en vermisten. De beelden zijn chaotisch, droevig en triest. Alle lokale prioriteiten en discussies verschuiven naar de achtergrond om stil te staan bij wat zich aldaar afspeelt. Een gevoel van machteloosheid bekruipt je. De dagelijkse politieke werkelijkheid vervaagt en krijgt andere dimensies. Tijd om te relativeren.

Werkkrediet Bruisend Dorpshart: ja of Nee?

Werkkredietbdh

De eerste echte raadsvergadering na de zomervakantie. Gevraagd wordt om in te stemmen met een werkkrediet van ca. xe2x82xac 350.000 om het project Bruisend Dorpshart voor de tweede helft van 2009 van brandstof te voorzien. De trein moet immers door. Er is bijvoorbeeld zo’n 60.000 euro nodig voor de onderhandelingen met de marktpartij (Heijmans, WSG en Proper Stok). Ook moet er een nieuwe projectadministratie worden opgezet (xe2x82xac 20.000 ). Voor het sluiten van een overeenkomst met SMC is xe2x82xac 25.000 euro gereserveerd, etc.

Kortom er moet geld op de tafel om de trein te laten rijden. Begrijpelijk, maar moet je nu met zo’n krediet aanvraag instemmen als je in juli tegen het hele plan  heb gestemd? De PvdA vindt van niet. Dat heb ik namens de PvdA als volgt onder woorden gebracht:

"De realisatie van het project zal grote consequenties hebben voor de komende jaren op de gemeentebegroting. Daarnaast zal de gemeentebegroting ook nog eens extra belast worden met de effecten van de financixc3xable crisis en negatieve gevolgen hebben voor de geldstromen vanuit de rijksoverheid. Een meerderheid in de raad heeft een kans laten liggen om hierop op voorhand al rekening mee te houden bij de besluitvorming over het Bruisend Dorpshart. Ons bezwaar was tweeledig: enerzijds de grote overschrijding van de oorspronkelijk afgesproken kaders en anderzijds de functionaliteit en massaliteit van het nieuwe Gemeentehuis en Carrxc3xa9.

Bij de behandeling in juli is ons meegegeven dat wie niet meerijdt in de trein ook niet mee kan praten. Wij zitten met dit onderwerp niet in dezelfde trein als het college en de meerderheid van de raad. Toch willen we blijven meepraten. Het was een duidelijke keuze die de PvdA in juli heeft gemaakt. Er is geen enkele reden om bij het eerstvolgend stationnetje toch weer snel over te stappen op de hogesnelheidstrein van het college. Voorlopig kiezen wij ervoor om in onze trein te blijven zitten en niet mee te gaan met de investeringen nu die via het werkkrediet ook aan ons wordt gevraagd.

Ook vinden we het belangrijk dat de voorgestelde investeringen samen met de begrotingsvoorstellen besproken worden zodat duidelijke afwegingen de keuze helder in kaart brengen.

Ons standpunt op dit moment, zeker nu er nog helemaal niets aan resultaat gepresenteerd kan worden over de onderhandelingen met de ontwikkelaars en ook de effecten op de begroting voor de komende jaren niet duidelijk zijn, is om niet in te stemmen met het werkkrediet."

Helaas was de raad niet gevoelig voor deze inbreng. Alleen Groenlinks kwam met hetzelfde standpunt, wat betekent dat de kredietaanvraag met 5 stemmen tegen en 13 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op Zand en de VVD).

Overigens kwam wethouder Waijers nog met de openhartige mededeling dat iedereen moet kunnen blijven meepraten in dit proces en het zeker niet zijn bedoeling is dat er mensen buitengesloten worden. Gelukkig maar dat hij op zijn woorden terugkomt van 23 juli:

Indetreinstappen

Er is nog hoop!