Een eensgezinde raad

Duaal3 Het zat er al aan te komen. De verschillende politieke partijen waren niet echt gelukkig met de gepresenteerde voorjaarsnota van het College. Om een lang verhaal kort te maken: Een raadsbrede motie wordt aangenomen met de opdracht aan het College om bij het opstellen van de begroting 2008 serieus rekening te houden met de richtinggevende kaders die de raad heeft aangegeven. De raad nam tevens een amendement aan om de voorjaarsnota voor kennisgeving aan te nemen. In het conceptbesluit wordt de zinssnede "instemmen met de voorjaarsnota"  geschrapt. De raad geeft hiermee aan niet toe te zijn aan het verlenen van instemming. 

De raad vindt dat er te weinig concrete plannen zijn waargemaakt door het College die een extra verhoging van de onroerend-zaakbelastingen (OZB) rechtvaardigen. Ook constateert de raad dat de reservepotjes voldoende gevuld zijn.

Daarbij komt dat nog onbekend is hoeveel geld precies vanuit Den Haag richting de gemeente zal ‘stromen’. Kortom, teveel onzekerheden om  een akkoord te geven aan de plannen van het college.

Voor het eerst was bij dit onderwerp geen sprake van een coalitie en een oppositie, maar een duaal partnerschap: de coalitie- en oppositiepartijen waren eensgezind in hun slotconclusie om een andere weg te kiezen bij de voorbereidingen voor de begroting.

Vragen, vragen, vragen…

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 juni zijn door de PvdA fractie aan het College een drietal vragen voorgelegd over "actuele" zaken: Kasteelweide, N261 en project Bruisend Dorpshart.

Kasteelweide
De PvdA zit nog steeds te wachten op een officixc3xable reactie van het College naar aanleiding van het draagvlakonderzoek over de Kasteelweide. Taal noch teken is vernomen. Ook een door de wethouder aangekondigde voorlichtingsbijeenkomst is tot nu toe nog steeds niet gehouden.
Natuurlijk is de PvdA benieuwd of de uitslag van het draagvlakonderzoek voor het College aanleiding is om de oorspronkelijke plannen bij te stellen. Een groot aantal inwoners hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Dit geeft ook aan hoe dit onderwerp binnen de gemeenschap leeft. Van een bestuur die haar inwoners echt serieus neemt en steeds bereid is invulling te geven aan haar centrale doelstelling "de burger centraal" mag je verwachten dat zij haar burgers tijdig informeert.

antwoord College:
Het College zal de resultaten van het draagvlakonderzoek zeker meenemen in de verdere ontwikkeling van de Kasteelweide. Een definitief standpunt zal binnenkort naar de PvdA worden verstuurd. In ieder geval zal er nog een voorlichtingsavond georganiseerd.

Klankbordgroep ombouw N261
In allerijl wordt door het College binnen een maand een zogenaamde klankbordgroep ingesteld. Die moet zich bezig houden met het in kaart brengen van de gevolgen van de ombouw van de N261 (en de sluiting van de Hoge Steenweg).  De gemeenteraad had hier in december al om gevraagd via een motie van Lijst Loon op Zand. Nu wordt de raad echter volledig gepasseerd ondanks haar uitdrukkelijk verzoek om vooraf afspraken te maken over de taken en de bezetting van deze klankbordgroep. De PvdA is zeer benieuwd welke afspraken precies gemaakt zijn en wanneer resultaten verwacht mogen worden.

Antwoord College:
Wethouder Bisselink betuigt zijn spijt over de gevolgde procedure. Het is allemaal snel gegaan en er is onvoldoende gekeken naar de inhoud van de motie. Nu moeten we wel door. Uitdrukkelijk wordt toegezegd dat de raad na de vakantie hier zo snel mogelijk bij betrokken zal worden.

Inspiratie voor ’t Bruisend Dorpshart
Naar aanleiding van de marktdag over ’t Bruisend Dorpshart op zaterdag 23 juni doemt de vraag op of ook op systematische wijze naar de mening van de Kaatsheuvelse bevolking gevraagd zal gaan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het voorleggen van concrete vragen zoals:
  • Willen we een centrale sportaccommodatie en/of wijkgebonden sportaccommodaties?
  • Willen we een centrale faciliteit voor sociaal-culturele activiteiten en/of decentrale wijkgebonden activiteiten?

Er is genoeg subsidiegeld binnengekomen om ook op deze manier inzicht te krijgen in de mening van de bevolking. De PvdA is benieuwd hoe het College hierover denkt.

Antwoord College:

Wethouder Waijers geeft aan dat zeker op onderdelen de mening van de Kaatsheuvels bevolking zal worden bevraagd. Wat betreft de gegeven concrete voorbeelden kan hierover op dit moment geen uitspraak worden gedaan. Deze onderwerpen zullen schriftelijk worden afgehandeld.

Groeistuip in de Molenwijk

Het gaat soms in xc3xa9xc3xa9n keer heel snel. Eerst een weiland. Dan enkele landmeters. Op zaterdag een graafmachine die de uitgezette wegen begint af te graven en ’s maandags liggen de eerste rioolputten en pijpen klaar om onder de grond gestopt te worden. Het vroegere paardenweitje voorgoed tabxc3xa9. Vooruitgang? Bouwrijpmaken fase 2 in Molenwijk-zuid is begonnen.Bouwfase2 Bouwfase2b

Een bruisend weekje

210620071067 Donderdag begonnen met geen druppel water uit de kraan. Des te meer water op de straat. Een geknapte hoofdleiding. Een betrouwbare toeschouwer vertrouwde mij toe dat het op een voorspelbare plaats gebeurde. Op deze plek is er vaak wateroverlast als het flink regent. De grond raakt doorweekt en verzadigd met als gevolg een wiebelende waterleiding. Een paar keer een 10-tonner er over heen en knapt zegt de boel. Een scheur van 10 meter is het gevolg. Gelukkig was na enkele uren de zaak weer helemaal rond.

210620071069_1 Donderdagmiddag de opening van de nieuwe plek van Triangel aan de Hoofdstraat. Een van oudsher passende plek. Werd vanuit deze plek vroeger niet alles op alles gezet voor het welzijn en geluk van de Kaatsheuvels bevolking? In mijn dorp heette dit het parochiehuis met iedere week de instuif voor de oudere jeugd en de extra bijscholing voor de jongere jeugd. Natuurlijk in de hedendaagse tijd niet op alle dagen open. Voor de zondag kan men waarschijnlijk goed terecht bij de buurman.

210620071072_2

Donderdagavond in gezwinde spoed naar het gemeentehuis voor een presentatie van het toekomstige onderdak van ons ambtenarenkorps en bijsturende politici. Twee opties worden voorgelegd: gaan we de boel verbouwen of zetten we een compleet nieuw huis neer? Verbouw en renovatie voor de prijs van 9,2 miljoen en nieuwbouw voor bijna 11 miljoen euro. In september zal de Raad hierover adviseren en een besluit nemen. Maar misschien is het nu al goed om ruimte in te bouwen voor een goedkopere derde optie: Een ballonnetje opgelaten?220620071075

Op vrijdag naar de opening van de Rode Loper: een nieuw dienstencentrum in wijk de Pannenhoef, gevestigd in de oude "den Bussel"-school. Een keur aan mogelijkheden wordt aangeboden door een keur aan organisaties. Een veelbelovend wijkcentrum en aktiviteitencentrum. Veel belangstelling van jong en oud staat garant voor een goede start. Tegelijkertijd wil het een voorbeeld zijn van goede samenwerking tussen de verschillende zorg-organisaties.Pict0397

Zaterdag het festijn voor het Bruisend Dorpshart: een festiviteit om zoveel mogelijk idexc3xaben op te doen over hoe het dorpshart er uit moet gaan zien. Tussen alle nattigheid door kwamer er gelukkig nog burgers om hun zegje te doen. Af en toe een levendige discussie over waarom A gekozen en B niet? Het college, ambtenaren en raadsleden voldoende aanwezig om een openbare raadsvergadering te houden. Dat zou misschien nog wat extra inspiratie gegeven hebben.

Kortom , het was me het weekje wel. Een weekje wat draaide om het thema huisvesting: Triangel, de Rode Loper, Gemeentehuis en wat betreft kern Loon op Zand: de voorlopig verloren huisvesting van het postkantoor.

Postkantoor sluit in Loon op Zand!

Postbus1

En daar was dan ineens een brief van TNT-post, gedateerd 18 juni 2007: uw postbus wordt tijdelijk verplaatst naar Business Point van TNT post in Kaatsheuvel aan de Nieuwe Markt. Ingangsdatum: 28 juni. En waarom dan wel? Omdat het postkantoor in Novy aan het Oranjeplein op  dinsdag 26 juni aanstaande haar deuren sluit.

Daar zit Loon op Zand dus met de gebakken peren. En de postbushouders idem dito! ’s Ochtend naar Kaatsheuvel om je post op te halen? Een reden dus om meteen een brief aan TNT-post te sturen met het verzoek enige souplesse te betrachten wat betreft de dienstverlening. Vandaag hierover netjes en snel teruggebeld. Het lange telefoongesprek heeft nog niets opgeleverd.  Wel een aanbieding dat we 1 maand gratis gebruik mogen maken van een breng-service (wat normaliter ca 100 euro per maand kost). Daarna moest er wel een jaarabonnement afgesloten worden! Door TNT werd toegegeven dat het natuurlijk zeer ongebruikelijk was dat alles binnen 10 dagen geregeld moest worden. Maar ook dat was voorlopig onvoldoende reden om extra klantvriendelijk te zijn. In ieder geval zou het nog eens aan een hogere chef voorgelegd worden.

Het wordt tijd voor vakantie. Intussen wel begrepen dat er voor het postagentschap zelf misschien een adresje gevonden is waar het voortgezet kan worden. Ik ben zeer benieuwd. Wordt het bij de groenteman, de Kiosk, de pastorie, de bloemist, de drogist of de mitra? Misschien wil de Emtxc3xa9 wel ruimte bieden voor enkele postbussen? In de Wetering kunnen ze natuurlijk ook wel extra inloop gebruiken. Het is maar een idee!

Verkeerscirculatie in Loon

De kern Loon op Zand slibt dicht. Regelmatig (spitsuren) loopt het in het centrum vast. Of het busje van de post staat in de weg, of de groenteman, of de bottelier of wie dan ook. Het leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en (overstekende) fietsers. Voor sommigen duurt zelfs het wachten bij de oversteekplaats al te lang en schiet men de voorliggende stoppende auto voorbij. Voor een frietje of een ijsje zet je de auto natuurlijk niet op de parkeerplaats, maar gewoon naast de frietzaak met knipperende lichten. Kortom, er is veel verkeer(d) in het dorp: veel auto’s en soms heel irritant verkeersgedrag.

Nu kan je proberen het verkeer te reguleren zodat niet alles tegelijkertijd op elkaar af komt. Een oplossing zou kunnen zijn (kijkend naar buurman Tilburg): het verkeer in een grote cirkel (1-richtingsverkeer dus) door het dorp loodsen. Een voorstel zou de volgende ring zijn: Hoge Steenweg – Kerkstraat – Oranjeplein – Venloonweg – Van Hornestraat – Van Salm Salmstraat. Zie onderstaand plaatje met de richting van de pijl als 1-richting.2007juni160002

Een aantal afslagproblemen zouden opgelost zijn:

  • Van Kasteellaan naar Oranjeplein: alleen nog rechtsaf;
  • Van de Bergstraat naar de Kerkstraat: alleen nog rechtsaf;
  • Van Oranjeplein naar Venloonweg: wordt niet meer gehinderd door verkeer vanuit Kloosterstraat naar de Kerkstraat;
  • Vanuit de Kloosterstraat naar de Kerkstraat: moet verplicht de Venloonweg in.

Dit verkeersplan kan een mogelijke oplossing bieden. Het is een ingrijpend plan. De vraag is of we nu ook al niet kunnen beginnen met de verkeersstroom door Loon op Zand  vanuit de omliggende regio proberen te temperen. Zie onderstaande kaart.

2007juni160003

Bijvoorbeeld het verkeer vanuit Udenhout omleiden naar de Udenhoutseweg en Houtsestraat. De Kloosterstraat vormt een belangrijke toevoerroute. We kunnen de doorstroom ontmoedigen door net als in Udenhout zelf ook op de Kloosterstraat verkeersluwe maatregelen te nemen zoals: instellen van een 30-km gebied vanaf het punt dat Loon op Zand binnengereden wordt. Natuurlijk een paar drempels extra en een goede omleidingsroute voor het verkeer vanuit de regio richting N261(te beginnen op het kruispunt Kreitermolenstraat/Slimstraat in Udenhout).

Het 30 km gebied uitstrekken tot en met de Kerkstraat en de Hoge Steenweg zal ook zeker voor meer rust zorgen en (hopelijk) tot aangepast verkeersgedrag leiden.

(bron: Het verkeerscirculatieplan heb ik ontleend aan een brief van een betrokken burger aan alle raadsfracties)

Op slot

160620071054

Voorlopig nog geen vrije toegang tot de Kasteelwei. Ook de afdeling onderhoud van de gemeente staat regelmatig voor een gesloten poort, kennelijk. Binnenkort zal er wel een grasmaaier komen.

160620071058

Jaarrekening Welzijn & Zorg

Zorgwelzijn_1

Gevraagd wordt om de jaarrrekening 2006 te beoordelen voor het onderdeel Welzijn en Zorg. Het College van B&W vertelt wat er in 2006 is gebeurd op het gebied van Welzijn en Zorg. Vervolgens kun je dit verhaal vergelijken met de voornemens van het College voor het jaar 2006. Dit kan weer leiden tot vragen om nadere toelichting als blijkt dat er grote verschillen zijn met wat beloofd is en wat bereikt is. Dat is in het kort de kern van een bespreking van een jaarrekening.

Zo is bijvoorbeeld door het College "beloofd" dat er in 2006 een nota accommodatiebeleid opgesteld zal worden, (wat staat te lezen in de programmabegroting 2006). In de jaarrekening over 2006 wordt vervolgens verteld dat er wel een begin mee gemaakt is maar dat de belofte nog niet geheel waargemaakt kon worden (om allerlei redenen). Bij de jaarrekening gaat het steeds om het antwoord op de drie H-vragen:

  1. Heeft de gemeente bereikt wat het wilde bereiken?
  2. Heeft de gemeente gedaan wat men wilde doen?
  3. Heeft het gekost wat de gemeente dacht dat het zou kosten?

In een jaarrekening staan alle plannen bij elkaar met daarbij vermeld wat er wel en niet gerealiseerd is en hoeveel dit gekost heeft. Dit jaar ontbreekt een gedetailleerd financieel overzicht waardoor het moeilijk wordt om het hoofdstuk Welzijn & Zorg financieel te beoordelen. Een reden om hier extra naar te vragen.

Maar het is niet alleen een financixc3xable verantwoording. Het gaat gelukkig om meer dan dat alleen. Met Welzijn & Zorg wil je als gemeente allerlei doelen bereiken. Bijvoorbeeld "een volwaardige deelname aan de samenleving van iedereen". Je kan wel mooie doelstellingen afspreken maar hoe stel je vast of deze ook gehaald worden? Je spreek dan vooraf af dat je de tevredenheid van de inwoners op een of andere manier gaat vastleggen. Een enquxc3xaate kan een hulpmiddel zijn om te komen tot een bepaald tevredenheidspercentage. Helaas wordt bij de huidige jaarrekening geen informatie gegeven over het bereiken van de na te streven doelen en effecten van het werk van de gemeente. Ook weer een reden om daar naar te vragen.

In de commissievergadering van maandag 11 juni zal dit een agendapunt zijn. Ben benieuwd of er veel discussie zal zijn.

Voorjaarsnota

TekortgeldHet gaat dus om geld. Heel veel geld. Zo heb ik donderdagavond toegelicht gekregen. Een informatieve avond voor raadsleden en aanverwanten. Over de voorjaarsnota.

Even voor de duidelijkheid: Een voorjaarsnota gaat dus niet over voorjaarsmoeheid. Je kunt er wel moe en moedeloos van worden. Een voorjaarsnota is een bericht van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de inhoud van de portemonnee van de gemeente op dit moment. Er is echter geen inhoud: het is leeg. Sterker: er zit een gat in de portemonnee van 381 duizend euro’s voor dit jaar. En dat gat wordt de komende jaren niet echt gedicht. Volgend jaar wordt voorzien dat we een gat hebben van 808-duizend euro’s. Tekort!

De vraag is duidelijk. Hoe lossen we dat op? Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Dan komen de keuzes om de hoek kijken. Keuzes die de gemeenteraad mag maken. Gaan we schrappen in de uitgaven of gaan we meer geld inzamelen via een belastingaanslag bij de burgers (Onroerend goedbelasting?(OZB)) of gaan we beiden doen? B&W kiezen met name voor verhoging van diverse lokale belastingen, inclusief de OZB. Is dit een verstandige keuze? Ik heb hier op dit moment nog geen definitief oordeel over. Want waarom zou je het bestaande beleid niet kunnen aanpassen? Gewoon een pas op de plaats maken.

De overheid, en dus ook de lokale overheid, heeft een monopolie op het heffen van belastingen. Dat is al eeuwen zo. Tegelijkertijd wil de overheid zich steeds meer als een bedrijfsorganisatie profileren. Maar een overheid die zich als bedrijf wil manifesteren moet ook eerlijk winst willen maken en een verlies kunnen afdekken door een verstandig financieel beleid. Dat zijn de bekende bedrijfsrisico’s. Een verlies op de bedrijfsvoering moet niet onmiddelijk worden verhaald op haar klanten (de inwoners). Stel je voor dat ik als ondernemer een verlies zou willen dekken door met de pet bij mijn klanten rond te gaan?

Een burger met financixc3xable problemen wordt ook opgedragen zijn of haar schulden eerst te saneren. Hoe pijnlijk dit ook kan zijn, voor een bedrijf als de gemeente mag je toch hetzelfde verwachten? Pas als alles uitgeput is aan mogelijkheden kun je bij de burgers komen met een voorstel voor een "contributieverhoging" in de vorm van een of andere belasting. Ik heb nu het gevoel dat nog lang niet alles uitgeput is aan mogelijkheden. Er zijn volgens mij nog vele onbenutte mogelijkheden. Kortom: de motivatie om nu belastingen te verhogen is "dun".