Terughoudendheid

Personeel29122009

Raad van State gaat niet mee met bezwaren omwonenden en gebruikersgroep

Raadvstate1 De bezwaren van de bewonersgroep Marktstraat en omgeving alsmede de bezwaren van de gebruikersgroep worden niet gedeeld door de Raad van State. Zo staat in de uitspraak van 24 december te lezen.

De rechter is van oordeel dat alhoewel er wijzigingen zijn aangebracht in vergelijking met het oorspronkelijk ontwerp. deze wijzigingen (bouwhoogten) niet tot een wezenlijk ander plan hebben geleid. De aangebrachte wijzigingen, ingegeven op basis van financixc3xable uitvoerbaarheid, zijn als goed afgewogen te beschouwen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden.

Ook gaat de rechter niet mee met de bezwaren  tegen de massaliteit van de bebouwing. De hoogte van het Carrxc3xa9 wordt vooral bepaald door het zalencomplex dat het hart vormt van het gebouw en kan vanwege de aard van die functie niet worden verlaagd. De rechter vindt dat de maatvoering en omvang van de bebouwing zich verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

De rechter is er niet van overtuigd dat de bebouwing op de marktplein het uitzicht van de omwonenden vermindert. Wat betreft de parkeervoorziening ziet de rechter niet dat dit tot ernstige parkeeroverlast zal leiden. Ook het argument dat de luchtkwaliteitsnormen zullen worden overschreden is niet aannemelijk gemaakt.

Op grond van de hiergenoemde overwegingen wordt het treffen van een voorlopige voorziening door de rechter afgewezen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:
Download uitspraak_raadvanState_24dec2009.pdf

De uitspraak van de Raad van State geeft aanleiding tot een rondedansje bij Jacky Smit, de fractievoorzitter van de VVD, zo lezen we in haar log. Ik moet alleen nog antwoord krijgen op mijn vraag aan haar of er ook een zak geld bij de uitspraak zat.

Waarheid en meerderheid

Waarheid_en_meerderheid_2Je zou zeggen dat de spreuk hiernaast een waarheid als een koe is. De afgelopen dagen heb ik vaak aan situaties gedacht waarbij deze spreuk van toepassing is. Wat is nu eigenlijk de waarheid? Wordt de waarheid inderdaad alleen maar bepaald door een meerderheidsstandpunt.

Zo lees ik in het weekjournaal dat de provincie de dekking van onze gemeentebegroting niet voldoende concreet vond. Zij "adviseerde" de gemeente de begroting al per 2010 sluitend te maken. De gemeenteraad gaf vervolgens goedkeuring aan de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders hebben voorgesteld.

Is dit werkelijk de waarheid? Ja, dit is de waarheid als je uitgaat van de meerderheid van de gemeenteraad. Maar is het de hele waarheid?  Nee, want een niet onbelangrijke minderheid was het juist niet eens met de voorgestelde wijzigingen.

Door alleen de werkelijkheid te beschrijven die door een meerderheid wordt bepaald, doe je de waarheid geweld aan. In een democratische gemeenschap zouden we dat niet moeten willen. Een uitgangspunt dat ik ons gemeentebestuur van harte toewens om in acht te nemen voor de komende bestuursperiode. Want hoe meer "propaganda-journalistiek" bedreven wordt, hoe meer het beeld van de werkelijkheid in mist gehuld blijft!

Duinkoerier of Weekjournaal

Duinkoerier_jihgr262x200 Gisteren kwam ik op het webblog van Jan in t Groen het bericht tegen dat de gemeente overweegt om het Weekjournaal in te ruilen voor de Duinkoerier. De prijs gaat de doorslag geven. De goedkoopste wint.

Aanbesteden heet dat. Maar wat ik me wel afvraag is of er ook nog andere zaken een rol mogen spelen in de beoordeling. Bijvoorbeeld hoe de klanten, consumenten, lezers, adverteerders, hierover denken. Zijn er ook nog andere criteria die een rol spelen bij een dergelijke beslissing? Bijvoorbeeld, kwaliteit, stipte levering van de krant, bereikbaarheid, klanttevredenheid, etc.

In ieder geval wil ik wel signaleren waarom de Duinkoerier bij mij in de wijk zo weinig bekenheid geniet: hij wordt al tijden niet bezorgd.  Waar dat aan ligt? Vorige week, xc3xa9xc3xa9n dag voor de sneeuwval, zag ik een aanwijsbare reden. Misschien dat daarover ook strikte afspraken gemaakt kunnen worden?

Duinkoerier_dec2009_300x354

Kersklokkenloop 2009

SneeuwenEn gesneeuwd heeft het! Dus de smeekbede op de foto hiernaast, en terug te vinden op een van de verlichte kerstbomen op de Hellebaardstraat is, niet voor niks geweest. Maar het sneeuwen hield wel op tijd op zodat het zicht onbelemmerd was op de route door het dorp. De sfeer was geweldig, de muziek sfeervol en de uitvoeringen waren prachtig.

De vrijwilligersorganisatie heeft van een dorp weer een mooi plaatje kunnen maken.

Enkele impressies zijn te vinden op de volgende fotosite: http://www.mijnalbum.nl/Album=IVWXYV3Q

De sneeuwfee bij de kerstklokkenloop 2009: sneeuw aanmaken levert een zingende sneeuwfee op met een mooi lied over de kerstklokkenloop in Loon op Zand

Castellanie, net xc3xa9xc3xa9n dag bijna helemaal af, vormde een wit decor van de Kerstklokkenloop. Zangkoor de Levensgenieters uit Kaatsheuvel verzorgde een vrolijk kerstoptreden.

"Wantrouwen" en "Ontvrienden"

TekortgeldDe Provincie was het niet eens met de begroting zoals de gemeenteraad deze enkele weken geleden had vastgesteld. De Gemeenteraad kreeg de opdracht om het dekkingsplan voor de komende jaren opnieuw vast te stellen. De PvdA en GroenLinks waren hierdoor niet verrast. Zij hadden immers als enige tegen de begroting gestemd. Maar de beslissing van de Provincie was wel de bekende druppel: Hoe kan het toch zo zijn dat ondanks alle waarschuwingen en goede raad de wethouder van Financixc3xabn dit in de wind heeft geslagen. Ook het laten liggen van informatie en de gemeenteraad voorzien van onjuiste en onvolledige informatie werd de wethouder niet in dank afgenomen.

De oppositiepartijen vonden dat het nu tijd werd om een signaal af te geven in de vorm van een motie van wantrouwen. De meerderheid van de coalitie plus VVD steunde de motie niet. Men vond dat het om slechts kleine foutjes ging. Kortom, laten we vooral zo doorgaan, aldus de reactie van Gemeentebelangen, CDA, VVD en Lijst Loon op Zand. Met de motie van wantrouwen worden geen vrienden gemaakt. "Ontvrienden" is het woord van het jaar. Het zal ook in dit verband van toepassing zijn.

De bijdrage van de PvdA en de motie van wantrouwen kan hieronder gedownload worden.

Download PvdA_over_nieuwe_Dekkingsplan_17dec2009.pdf

Download motie_van_wantrouwen_Waijers.pdf

Het dekkingsplan zoals nu vastgesteld door de meerderheid van de raad heeft grote gevolgen voor de organisatie. Juist deze gevolgen hebben de PvdA en GroenLinks willen voorkomen door te wijzen op de mogelijkheden om met name met het project Bruisend Dorpshart een stap op de plaats te maken. PvdA en GroenLinks vinden dat er over het eigen graf heen geregeerd wordt en de bezuinigingen vooral in de organisatie worden gezocht. De agenda van de nieuwe raad wordt nu al vastgelegd voor de komende jaren, en dat vonden de oppositiepartijen toch wel te ver gaan. Het alternatief van de oppositie bestaat uit het onmiddellijk afroepen van een vacaturestop in de niet structurele formatie (project en niet projectgebonden). In 2010 zou dan al aan de bezuigingsverplichting voldaan kunnen worden. De invulling voor de jaren erna kan vervolgens aan de nieuwe raad worden overgelaten.

Een dieptepunt in het debat was de weigering van de coalitiepartijen om tegemoet te komen aan een verzoek van de oppositie om een verwijzing naar het minderheidstandpunt ook in de brief naar de provincie op te nemen. Daar waar democratie juist bestaat in respect voor minderheidstandppunten en deze ook een herkenbare plaats te geven, konden Lijst Loon op Zand, Gemeentebelangen en het CDA het niet opbrengen om die ruimte te gunnen aan de oppositie. Een opvallende rol was hier overigens ook voor het College weggelegd. In eerste instantie had men geen bezwaar om een amendement hierover van PvdA en GroenLinks over te nemen. De voorzittende burgemeester gaf eigenlijk al bij het eerste tegengas van Brekelmans (Lijst Loon op Zand) aan dat het inderdaad niet perse noodzakelijk was. Gevolg: Van Laarhoven (GB) en van Gulik (CDA) zagen daar de kans om een blok te vormen en tegen het amendement te zijn. Het is te triest voor woorden en heel erg jammer dat de voorzitter van de raad niet in staat bleek de coalitie op andere gedachten te brengen. Die brief zullen we dus zelf moeten schrijven. Het adres weten we in ieder geval waar die naar toe moet.

Dossiers Laten we vooral vanaf heden ook een begrip als Duaal Systeem in de map zoekgeraakte stukken stoppen!

PvdA en Groenlinks hebben in een open brief de inwoners gevraagd om Gemeentebelangen, CDA, VVD en lijst Loon op Zand op te roepen om met de oppositie samen te werken aan een haalbaar en betaalbaar dorpshart in Kaatsheuvel. Of dat zal helpen merken we bij de verkiezingen op 3 maart.

Open_brief_480x684

Raad van State

Een belangrijke dag voor Kaatsheuvel en de hele gemeente Loon op Zand. Worden de bezwaren vanuit de bewonersgroep en de gebruikersgroep door de Raad van State erkend of kan de gemeente door met haar plannen? Op dinsdag 15 december werd hierover een zitting gehouden in Den Haag. Samen met medefractiegenoot Sjaak Fijten hebben wij deze zitting meegemaakt. En het was een interessante zitting.

Door de pleitbezorger van de bewonersgroep, de heer mr. Leemans werd in een uitvoerig betoog aangegeven, in 21 punten, waarom hij vindt dat de gemeente Loon op Zand tekort schiet. Deze pleitnotitie is hieronder te downloaden:

Download pleitnotitie_bewonersgroep.pdf

Overigens een actuele pleitnotitie, waarin bijvoorbeeld ook verwezen werd naar de ondernemingsraad die had opgeroepen om een pas op de plaats te maken.

De gebruikersgroep werd vertegenwoordigd door Ing. Ad de Graaff die de rol van de gebruikersgroep aangaf en de bezwaren die deze groep heeft.

Tot slot was de heer van Zeggelen als de gemachtigde van de gemeente diegene die aangaf dat de gemeente niets viel te verwijten.

Uiteindelijk rondde de rechter de (hoor)zitting na een dik uur af met de afspraak dat over maximaal vier weken tot een uitspraak gekomen zal worden.

Mijn conclusie: het zal een afweging worden tussen zuiver formele aspecten (is de gebruikersgroep wel of niet ontvankelijk) en inhoudelijke aspecten (is sprake van een wezenlijk ander plan nadat het ontwerp-bestemmingsplan was vastgesteld?).

Overigens was de zitting vrij ongedwongen. Soms kreeg ik het gevoel dat ik bij de "rijdende rechter" zat. Men kreeg ruim de kans om aan te geven, ook op de kaart, hoe men de veranderingen beoordeelde. Ook enkele inwoners konden aangeven waar hun bezwaren nu precies op gedoeld waren. Een "stiekeme" foto leverde het volgende beeld op, met links toekijkende wethouder Hans en rechts toekijkende coach Cees.

Raadvanstate_480x360