Ontsluiting N261 en Hoge Steenweg: Provincie vindt variant D haalbaar

Variantd

Het door de voltallige gemeenteraad ondersteunde compromis voor (ook) een ontsluiting van de N261 via de noordkant van het Dorp is haalbaar. Een provinciale stuurgroep heeft in principe ingestemd met dit voorstel. Dit betekent dat via de Hoge Steenweg-de Hoogt-viaduct Bergstraat een ontsluiting wordt gerealiseerd naar de N261: noordelijk langs de Horst richting Europaweg en zuidelijk langs de Heideweg.

Voorbehoud
Op twee belangrijke punten is er nog een voorbehoud: er moet instemming komen van de Vereniging Natuurmonumenten en er moet overeenstemming worden bereikt over de verrekening  van de kosten.

De gekozen oplossing laat de Klokkenlaan ongemoeid, evenals het natuurgebied wat ligt tussen de Klokkenlaan en de N261. Er komt wel een (vrijliggend?) fietspad vanuit Molenwijk langs de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de Klokkenlaan. Daarmee wordt ook de verbinding met de sportvelden, jongerencentrum de Kuip, Manege Ros, Scouting en Gildes verbeterd.

De oplossing slaat voor een belangrijk deel aan bij wat veel mensen in de kern Loon op Zand via het bliksemonderzoek hebben laten weten. Gekozen is voor een gedeeltelijke buitenvariant. Een viaduct bij de Hoge Steenweg blijkt niet haalbaar. Maar ook voor Oud-Loon en voor het bedrijventerrein de Hoogt is nu een oplossing gevonden die redelijk aanvaardbaar is.

De memo van wethouder Broeders over het resultaat is alhier te downloaden:
Download memo_broeders_cie_5okt09.pdf

De notitie van de provincie Brabant over de oplossing is hier te downloaden:
Download notitie_verkeersontsl_loz_5okt09.pdf

Hieronder de aansluiting op de zuidelijke ontsluitingsweg.

Variantd_zuid_480x332

De inspanningen van de partijen (PvdA-VVD-GroenLinks-SP) die vorig jaar de moeite hebben genomen om echt naar de bevolking te luisteren via het bliksemonderzoek worden voor een belangrijk deel beloond. Maar ook de raad in z’n geheel en wethouder Broeders met z’n ambtenaren hebben tot nu toe een behoorlijke klus geklaard. Chapeau!

Obstakels

Stel je wil op een zonnige vrijdagmiddag nog enkele boodschappen doen. Je bent slecht ter been maar je bent in het gelukkige bezit van een supersnelle rollator. Vanuit je prachtig appartement in residentie de Molenwijck ga je voorzichtig op pad.

Zie het filmverslag van de eerste 50 meter:

Helaas, dus. Gewoon pech. Er zit niets anders op dan met "rasse schreden" terug te keren en via de weg je pad te vervolgen.

Nog een paar honderd meter en je bent er. Het pad volgend zie je het dorp dichterbij komen.

Padplusobstakel

Je bent bijna aan het eind van het pad maar dan:

Padplusobstakel2_2

Het zit niet mee vandaag. Met de rollator kom je hier niet langs. Ook niet zonder rollator. Er zit niets anders op dan terug te "rollen". Even de weg op kan niet vanwege het stekelig struweel.

Padplusobstakel3

En toen was het al vroeg donker……..

Moraal van het verhaal om mee te geven aan de "snoeiers":

Naast het vele nuttige werk wat verricht wordt met het snoeiwerk, is het ook raadzaam om te blijven nadenken, ook al is het weekend kort bij. Dat kan een hoop ergenis schelen!

Een avond vol varianten

2009_variant_d_300x255Het politieke circuit is gestart met een raadsbrede commissievergadering over de verkeersontsluitingen in Loon op Zand: Wat te doen met het verkeer in het kerkdorp als binnen enkele jaren de autoweg/snelweg tussen Tilburg en Waalwijk kruisingsvrij gemaakt wordt? Geen kruispunten meer zoals bij de Hoge Steenweg, Europaweg, Bevrijdingsweg en bij Waalwijk. In plaats van de huidige  kruising bij de Hoge Steenweg krijgt het dorp een nieuwe aansluiting aan de zuidkant. Een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd in het verlengde van de ontsluiting vanuit Molenwijk (Gildeweg-Kasteellaan). Geen stoplichten meer op die plek maar direct de snelweg op naar Waalwijk of Tilburg.

Echter: de Hoge Steenweg dicht? Menig Loonopzander zag dat als een behoorlijke breuk in de verbinding met Kaatsheuvel. En ook vanuit Kaatsheuvel kwamen hierover geen enthousiaste reacties. In een bliksemonderzoek, georganiseerd door de PvdA, VVD, GroenLinks en de SP in 2008, kwam een duidelijk en helder antwoord  naar voren: Ruim 80% van de inwoners koos voor een viaduct bij de huidige kruising op de Hoge Steenweg. Op die manier kon via de Horst binnendoor naar Kaatsheuvel en andersom worden gereden.

Variant A, B,C,D of….?
Na maanden stilte over de mogelijkheden en onmogelijkheden lag vanavond in de raadscommissie het voorstel op tafel om te kiezen voor een variant waarbij wel de mogelijkheid voor een directe verbinding met Kaatsheuvel blijft bestaan zonder de aanleg van een viaduct bij de Hoge Steenweg. De geplande afsluiting van de Horst wordt teruggedraaid. Met een kleine kronkel kan vanaf de Hoge Steenweg en industrierrein de Hoogt naar de Heideweg en de Horst worden gereden. De enige haalbare variant volgens de wethouder, waar ook de provincie waarschijnlijk positief in mee zal gaan. Een viaduct of tunnel bleek niet haalbaar gezien de kosten en gezien de negatieve reactie van de provincie hierop.

Met vele kanttekeningen en vele vragen van de kant van de PvdA en de VVD kiest de raad unaniem voor deze voorkeursvariant. Vooral ook om een duidelijk signaal af te geven aan de Provincie dat het dorp meer verdient dan alleen die ene ontsluitingsweg aan de zuidkant.

Bliksemonderzoek
Als we de resultaten van het bliksemonderzoek vergelijken met het huidige voorstel dan is sprake van een compromis. Gebruikt word gemaakt van bestaande wegen zoals in de buitenvariant vorig jaar is voorgesteld. Natuurgebied bij de Klokkenlaan wordt ontzien; de verbinding met Kaatsheuvel en de Moer binnendoor blijft bestaan, maar met een kronkel via de Hoogt. De oppositiepartijen kunnen voor een belangrijk deel tevreden zijn, alhoewel de viaductoplossing nog steeds de beste oplossing blijft.

Unaniem advies
De raad was uiteindelijk unaniem in haar advies aan de wethouder: ga met variant D naar de provincie. Om dit nog eens te onderstrepen heeft de PvdA voorgesteld om er maar meteen een unaniem raadsbesluit of raadsbreed ondersteunde motie onder te hangen, als een soort extra ruggesteun voor het College.

Wanneer wordt er begonnen?
En wanneer gaat de schop echt de grond in: 2013? Als gereserveerd geld voor het Bruisend Dorpshart uit de pot verkeersontsluitingen Loon op Zand (ca. 3 miljoen) weer terugvloeit naar de pot voor Loon op Zand.

Hoeveel ontsluitingen in Loon op Zand?

Brug_n261_450x160

Een ontsluiting kan in centimeters worden uitgedrukt. Voldoende ontsluiting wordt vrijwel altijd gevolgd door een blijde gebeurtenis. In Loon op Zand worden ontsluitingen ook uitgedrukt in "varianten". Of dit een blijde gebeurtenis tot gevolg heeft blijkt over enkele maanden. De een na de andere variant werd op de lang verwachte info-avond op het scherm getoond. Een jarenlange discussie moet immers tot een goed eind gebracht worden. De Wetering zat vol: ca. 200 ipv de 80 die verwacht werden volgens een dienstdoende horeca-medewerkster.

Het begrip ontsluiting komt ook voor in de informatiewetenschappen: "Het vindbaar of toegankelijk maken van informatie". Aan dit laatste wordt mondjesmaat tegemoet gekomen. Binnen korte tijd kwam er zoveel informatie los over allerlei verschillende varianten dat sommigen door de bomen het bos niet meer zagen.

De bedoeling zal goed zijn geweest maar eerlijk gezegd werden in veel te rap tempo 6 verschillende varianten getoond over de wijze van ontsluiting van het kerkdorp. Tussentijds kwamen er nog drie varianten bij: de ondernemers van de Hoogt deden nog een duit in het zakje. Gilde Ambrosius, bracht de van Riel variant onder de aandacht en Marja van Trier vroeg aandacht voor een variant die al eerder gepresenteerd was aan de provincie.

De inwoners zullen in ieder geval via de plaatselijke media in kennis worden gesteld van de getoonde varianten (met tekst en uitleg).  Dit zegt de wethouder toe. De wethouder gaat er ook van uit dat in 2009 een keuze gemaakt zal worden door de gemeenteraad.

Over de varianten valt op dit moment weinig te zeggen. De varianten met een tunnel/viaduct bijde Hoge Steenweg worden als de kostbaarste neergezet. Verder valt op dat de Bergstraat in bijna alle gevallen afgesloten wordt voor verkeer. Een conclusie over de varianten is nu nog niet te geven. Wel blijkt dat er weinig aandacht is voor verkeersluwe maatregelen op de Kloosterstraat. Maatregelen die nu al genomen kunnen worden om het sluipverkeer uit het achterland (Udenhout, Oisterwijk) te ontmoedigen.

Een belangrijke vraag blijft bij mij wel hangen: Wat is eigenlijk het nut en de noodzaak van een zuidelijke aansluiting op de N261, als we vanuit Molenwijck via de ontsluitingsweg redelijk snel via de Kasteellaan en de Bechtweg de N261 op kunnen. Tegelijkertijd houden we de Hoge Steenweg open met een viaduct/tunnel naar Kaatsheuvel. Samen met maatregelen die het sluipverkeer tegengaan kan Loon op Zand zich profileren als een toeristisch aantrekkelijk kerkdorp in een verkeersrustige omgeving voor de echte bezoekers. De kosten die bespaard worden met het schrappen van de geplande directe aansluiting op de N261 kunnen aangewend worden voor de aanleg van een mooie ongelijkvloerse kruising (viaduct, tunnel, brug) bij de Hoge Steenweg.

Een kritische kanttekening bij deze avond mag zeker wel geplaatst worden als het gaat om het laten zien van het kostenplaatje van de verschillende varianten. Bij dergelijke kostenplaatjes zijn veel mitsen-en-maren te bedenken. Die problematiek ligt op het bordje van de gemeenteraad. Op die plek worden afwegingen gemaakt en bepaald of iets wel of niet betaald kan worden.  Op dat moment moet ook gekeken worden naar mogelijke extra financieringsbronnen en naar de prioritering van bestaande projecten.

Positief op deze info/avond is de hoge opkomst en de getoonde betrokkenheid. Gelukkig maar.

Afsluiting HogeSteenweg Ja of Nee?

Bdkop_kansoptunnel_15nov2008Dat is even schrikken als je hoort dat de provincie voor 90% zeker geen extra geld uit wil geven voor een ondertunneling van de N261 bij de HogeSteenweg. Volgens de provincie moet de gemeente dit maar uit eigen zak betalen. de provincie maakt immers de ontsluiting mogelijk via de N261 bij de Kasteellaan. In een debatje hierover met de wethouder wat dit nu precies betekent gaf de wethouder aan dat de oorspronkelijke drie varianten waaronder de zgn. buitenvariant nog steeds overeind staan. Hierover zal de bevolking nog over mee kunnen praten in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dit betekent dus dat de keuze van 83% van de bevolking voor de buitenvariant nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Om dit te realiseren zullen echt kosten bespaard moeten worden op de aanleg van nieuwe wegen zoals in de andere varianten zijn voorgesteld. Juist het gebruik van bestaande wegen in de huidige infrastructuur zal de totaal kosten voor aanpassing van de totale verkeersstructuur lager doen uitvallen. Hoe zag de keuze van een grote meerderheid van de inwoners er ook al weer uit? Zie hieronder.

Buitenvariant3_2