Het sein op groen

Rijdendetreinen1_240x179In een heftige raadsvergadering besluit de meerderheid het sein op groen te zetten voor een nieuw dorpshart in Kaatsheuvel. De discussie was helder: het geloof in een mooi dorpshart waarvoor gespaard is en waar iedereen zich gelukkig in zal voelen versus de vraagtekens bij de betaalbaarheid van het geheel, ook met het oog op de komende bezuinigingen vanuit Den Haag.

De trein rijdt nu door. Alle seinen staan op groen. De richting is bepaald. Wie de machinist is blijkt na de verkiezingen. Welke wissels worden gezet zal ongetwijfeld tijdens de rit duidelijk worden. De extra check vxc3xb3xc3xb3r het rijden, zo gewild door PvdA en GroenLinks, is niet doorgegaan. De stoet zet zich in beweging. De eerste daad is het plat-shovelen van het postkantoortje naast het gemeentehuis: vrijdag 26 februari. Wethouder Waijers mag z’n wethoudersloopbaan besluiten met ’n eerste slooppartij. PvdA en GroenLinks stappen er 3 maart uit. Pro3 stapt op 4 maart in de trein. Hoeveel zitplaatsen nodig zullen zijn voor Pro3 wordt in spanning afgewacht. Pro3 zal zeker in de buurt van de noodrem plaatsnemen, met de EHBO-doos binnen handbereik. Ben ook benieuwd hoe vaak we van spoor moeten wisselen, of we uitgerangeerd kunnen raken dan wel op dood spoor terecht komen.

Intussen lezen we een boeiend boek over "Rijdende treinen en gepasseerde stations" . Een boek van de hand van Jouke de Vries en Paul Bordewijk. Is goed te lezen in een rijdende trein. Ik zou het de hoofdconducteurs ten sterkste aanbevelen. Het verbreedt de blik, wellicht.

Voor de liefhebbers hier te downloaden de bijdrage van de PvdA over het besluit om 32 miljoen te investeren in het dorpshart van Kaatsheuvel: Download pvdabijdrage_raad11_februari_2010_dorpshart.pdf

Raad van State gaat niet mee met bezwaren omwonenden en gebruikersgroep

Raadvstate1 De bezwaren van de bewonersgroep Marktstraat en omgeving alsmede de bezwaren van de gebruikersgroep worden niet gedeeld door de Raad van State. Zo staat in de uitspraak van 24 december te lezen.

De rechter is van oordeel dat alhoewel er wijzigingen zijn aangebracht in vergelijking met het oorspronkelijk ontwerp. deze wijzigingen (bouwhoogten) niet tot een wezenlijk ander plan hebben geleid. De aangebrachte wijzigingen, ingegeven op basis van financixc3xable uitvoerbaarheid, zijn als goed afgewogen te beschouwen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden.

Ook gaat de rechter niet mee met de bezwaren  tegen de massaliteit van de bebouwing. De hoogte van het Carrxc3xa9 wordt vooral bepaald door het zalencomplex dat het hart vormt van het gebouw en kan vanwege de aard van die functie niet worden verlaagd. De rechter vindt dat de maatvoering en omvang van de bebouwing zich verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

De rechter is er niet van overtuigd dat de bebouwing op de marktplein het uitzicht van de omwonenden vermindert. Wat betreft de parkeervoorziening ziet de rechter niet dat dit tot ernstige parkeeroverlast zal leiden. Ook het argument dat de luchtkwaliteitsnormen zullen worden overschreden is niet aannemelijk gemaakt.

Op grond van de hiergenoemde overwegingen wordt het treffen van een voorlopige voorziening door de rechter afgewezen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:
Download uitspraak_raadvanState_24dec2009.pdf

De uitspraak van de Raad van State geeft aanleiding tot een rondedansje bij Jacky Smit, de fractievoorzitter van de VVD, zo lezen we in haar log. Ik moet alleen nog antwoord krijgen op mijn vraag aan haar of er ook een zak geld bij de uitspraak zat.

Raad van State

Een belangrijke dag voor Kaatsheuvel en de hele gemeente Loon op Zand. Worden de bezwaren vanuit de bewonersgroep en de gebruikersgroep door de Raad van State erkend of kan de gemeente door met haar plannen? Op dinsdag 15 december werd hierover een zitting gehouden in Den Haag. Samen met medefractiegenoot Sjaak Fijten hebben wij deze zitting meegemaakt. En het was een interessante zitting.

Door de pleitbezorger van de bewonersgroep, de heer mr. Leemans werd in een uitvoerig betoog aangegeven, in 21 punten, waarom hij vindt dat de gemeente Loon op Zand tekort schiet. Deze pleitnotitie is hieronder te downloaden:

Download pleitnotitie_bewonersgroep.pdf

Overigens een actuele pleitnotitie, waarin bijvoorbeeld ook verwezen werd naar de ondernemingsraad die had opgeroepen om een pas op de plaats te maken.

De gebruikersgroep werd vertegenwoordigd door Ing. Ad de Graaff die de rol van de gebruikersgroep aangaf en de bezwaren die deze groep heeft.

Tot slot was de heer van Zeggelen als de gemachtigde van de gemeente diegene die aangaf dat de gemeente niets viel te verwijten.

Uiteindelijk rondde de rechter de (hoor)zitting na een dik uur af met de afspraak dat over maximaal vier weken tot een uitspraak gekomen zal worden.

Mijn conclusie: het zal een afweging worden tussen zuiver formele aspecten (is de gebruikersgroep wel of niet ontvankelijk) en inhoudelijke aspecten (is sprake van een wezenlijk ander plan nadat het ontwerp-bestemmingsplan was vastgesteld?).

Overigens was de zitting vrij ongedwongen. Soms kreeg ik het gevoel dat ik bij de "rijdende rechter" zat. Men kreeg ruim de kans om aan te geven, ook op de kaart, hoe men de veranderingen beoordeelde. Ook enkele inwoners konden aangeven waar hun bezwaren nu precies op gedoeld waren. Een "stiekeme" foto leverde het volgende beeld op, met links toekijkende wethouder Hans en rechts toekijkende coach Cees.

Raadvanstate_480x360

Er is niet gelekt, dus!

Lek206x111geenlek_2

Op onze vragen van gisteren zijn we op onze wenken bediend. Ik hoef me nergens ongerust over te maken. Dit staat in het antwoord van de burgemeester op onze vragen:

Download luijendijk_or_doc151209_1.pdf

De ondernemingsraad heeft niet om vertrouwelijkheid gevraagd van dit document. Dus was de brief gewoon openbaar en kan iedereen er kennis van nemen en zijn conclusies trekken. Het "visiedocument Gemeentehuis" is op 3 december ter kennisname aan het college aangeboden en verstuurd naar de afzonderlijke leden van het college.
Het document is per mail verstuurd:

Aanhef_mail_or_aan_bw_3

Tegenwoordig staat onder iedere mail die in het gemeentehuis wordt aangemaakt het volgende onderschrift:

Email_onderschrift_2

Conclusie: de verzender kan rekenen op vertrouwelijkheid. De mail is niet bestemd voor anderen dan de geadresseerden. Is sprake van schending van briefgeheim / mailgeheim? Interessant is nu dat het bijgevoegd document (het visiedocument) wel een openbaar stuk is (geworden, achteraf?), dus kan iedereen hieruit kennelijk vrijelijk citeren. Je mag echter verwachten dat enige zorgvuldigheid in acht genomen wordt gezien het karakter van de boodschap. Het gaat om het volgende visiedocument, hieronder in te zien door te downloaden.

Download OR_visiedocument_gemeentehuis.pdf

In dit document komen we zaken tegen die ons, als oppositiepartij, niet vreemd in de oren klinken. Het is een overlevingsnoodzaak geworden voor de organisatie om meer flexibele opties te overwegen (over een nieuw gemeentehuis op dezelfde locatie), "Gezien de financixc3xable situatie en de zich verder ontwikkelenden samenwerking met andere gemeenten".

Opmerkelijk is ook dat de OR in de slotparagraaf dezelfde afsluiting meegeeft zoals door ons in juli al is ingebracht en door Gemeentebelangen vorige week eveneens naar voren is gebracht: "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik ben benieuwd wat dat voor de besluitvorming betekent aanstaande donderdagavond in de raadsvergadering.

Maar lek of geen lek, in mijn ogen is er sprake van onzorgvuldig omgaan met informatie. De inhoud van de informatie is echter vele malen belangrijker. Laten we hopen dat die inhoud ook de andere fracties tot nieuwe inzichten kan brengen.

Over integriteit en lekken van informatie

Lek150x60Gemeentebelangen brengt met veel stelligheid informatie naar buiten waar zij zelf verbijsterd van is. Hoe komt het toch dat de grootste partij deze informatie op deze manier naar buiten brengt. Nog geen week geleden is er een vergadering met fractievoorzitters geweest onder leiding van de burgemeester. Met geen woord is hierover gerept. Is er iets gebeurd de laatste dagen dat Gemeentebelangen opeens schrikt van kritische geluiden over het bruisend dorpshart?

Maar een andere niet onbelangrijke vraag is natuurlijk hoe Gemeentebelangen deze informatie heeft verkregen. Van de OR zelf? Lijkt me onwaarschijnlijk want de zaak is zo gevoelig dat de OR er geen enkel belang bij heeft om op deze manier met het personeel te communiceren. Van leden van de OR? Lijkt me niet aannemelijk, maar is niet te bewijzen.

Boze tongen beweren dat de informatie rechtstreeks gelekt is vanuit het College door wethouders met banden met Gemeentebelangen. Ook dat zal niet te bewijzen zijn, of men zal eerlijk moeten toegeven dat men zijn mond voorbij heeft gepraat. Misschien dat een vraag daarover helpt. Daarom hebben de fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks hierover maar een vraag gesteld aan de voorzitter van de Raad. De kans om definitief een einde te maken aan de vele geruchten hierover. Integriteit boven alles, immers.

Download brief_aan_voorzitterRaad_20091214.pdf

Het zal toch niet zo zijn dat Gemeentebelangen politiek wil scoren over de rug van de OR?

Beter ten halve gekeerd dan…..?

Afgelopen donderdag 10 december werd door Gemeentebelangen "groot nieuws" gebracht. Zij waren verbijsterd dat hen het bericht had bereikt dat de Ondernemingsraad van de gemeente (de ambtelijke organisatie) tegen een nieuw gemeentehuis was. Gemeentebelangen zag in een brief van de OR  een bedreiging van het bruisend dorpshart. Hoe kan dat nou, want een dergelijk signaal had hen nooit eerder bereikt. De vraag werd voorgelegd aan de burgemeester die verantwoordelijk is voor personeelszaken.

Nu waren de meeste aanwezigen toch ook wel een beetje verrast dat Gemeentebelangen deze kwestie op deze manier naar voren bracht. Ikzelf bracht naar voren dat, mocht het bericht van Gemeentebelangen juist zijn, dat ik me kan voorstellen dat de OR waarschijnlijk meer geschrokken is van de financixc3xable situatie van de gemeente. De bezuinigingen en de bedreiging van formatieplaatsen zullen daar ongetwijfeld mee te maken hebben.

De burgemeester bracht inderdaad naar voren dat de financiele situatie van de gemeente, de bezuinigingen op de formatie en de samenwerking met andere gemeenten de OR zorgen baart. Het College is met de OR in overleg over dit onderwerp en de burgemeester liet duidelijk blijken ook verrast te zijn door de inbreng van Gemeentebelangen.

De slotzin van Ad van Laarhoven (fractievoorzitter van GB) was opmerkelijk: "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" ? Betekent dit dat GB de handdoek in de ring gooit nu zelfs vanuit de ambtelijke organisatie geen juichende verhalen gehoord worden over het bruisend dorpshart? Zoekt GB een kapstok om het project te stoppen of van richting te doen veranderen? Natuurlijk zal de oppositie een dergelijke koerswijziging toejuichen, want een financieel debacle de komende jaren kan de gemeente zich echt niet veroorloven.

Dus Gemeentebelangen, kom op voor de belangen van deze gemeente maar wees wel klip en klaar duidelijk. Je bent daarin echt niet van de OR afhankelijk! Een eigen mening wordt op prijs gesteld. Inderdaad, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hoe betalen we een parkeerkelder?

De betalingsproblemen van een parkeerkelder voor het bruisend Dorpshart zijn opgelost. Eindelijk, er zit  kennelijk vooruitgang in de onderhandelingen met de ontwikkelaarscombinatie Heijmans, WSG en Proper Stok. Er moest nog ca. 1,2 miljoen euro gevonden worden om de parkeergarage te kunnen betalen. Het konijn uit de hoge hoed: een stuk grond waar in de toekomst ontwikkeling stond gepland: fase III en IV in Molenwijck-Zuid. Een deel van die gronden is in bezit van WSG (Woningcorporatie uit Geertruidenberg). De gemeente kan niet om WSG heen, zo schrijft ze, en verkoopt de resterende grond (ca. 17.000 mxc2xb2) voor 100 euro de vierkante meter. Kortom: 1,7 miljoen in de pocket en zie daar de "parkeerkelder uit de grond rijzen".

Om een dergelijke verkoop ook doorgang te laten vinden is de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Gekozen is voor een verkorte procedure met de vreselijke term : "raadvoorhangbrief". Dat wil zeggen dat als de gemeenteraad niet binnen 14 dagen op de brief van afgelopen woensdag reageert, de verkoop geregeld is.

Wat betekent dit nu allemaal?

De grond wordt verkocht aan WSG. Deze woningcorporatie mag vervolgens over een jaar of 5 (of eerder?/later?) bouwplannen ontwikkelen voor dit gebied. Natuurlijk niet zonder bemoeienis van de gemeente. want er zal een overeenkomst moeten komen over wat er gebouwd mag gaan worden: aantal huizen, soort huizen, hoeveel sociale woningbouw, hoeveel koop- en hoeveel huurwoningen, etc.

Maar……………

Er blijven vragen. Vragen die door de PvdA fractie hierover zijn gesteld in het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van donderdag 5 november.

De belangrijkste vraag blijft over, ook na lezing van de antwoorden: Wat heeft prioriteit bij het College? De financiering van de parkeerkelder of een zorgvuldige voorbereiding van de ontwikkeling van de laatste fasen in Molenwijck Zuid?
(
Voor alle duidelijkheid: ik zeg alleen dat deze zorgvuldigheid onderzocht moet worden!)

Haastige spoed = Zelden goed????

In ieder geval hebben de vragen ervoor gezorgd dat het onderwerp nog eerst in de commissie besproken zullen worden, zo heeft het College nu toegezegd. Dus die 2 weken vallen gelukkig ook nog mee. Want er moet toch nog het een en ander bevraagd en toegelicht worden.

De brief van het College aan de Raad:
Download Verkoop_Molenwijck_WSG_DOC041109.pdf

De PvdA-vragen en College-antwoorden zijn hier te downloaden/ in te zien
Download vragen_en_antwoord_Molenwijck_WSG.doc

Voor de liefhebbers een handreiking via VROM (eerste 65 bladzijden) hoe om te aan met de grondexploitatiewet:
Download VROM_handreiking_grondexploitatiewet_w1042_pag1-65.pdf

En om welk gebied gaat het eigenlijk? Zie hiervoor de onderstaande foto’s:

Molenwijck_zuid_fase3en4_kaart

Molenwijck_zuid_fase3en4