Hoorzitting Milieubeleidsplan: beheersing overlast

Hoorzitting_tafel

Het is een klein maandje geleden dat er een hoorzitting over het nieuwe milieubeleidsplan heeft plaatsgevonden. Er is weinig publiciteit over geweest, helaas. De aankondiging en uitleg staat op de website van de gemeente hier te lezen.

Er zijn zeker zinnige zaken door inwoners aan de orde zijn gesteld. Met name heeft een groep inwoners haar ernstige  zorgen en bedenkingen ge-uit over de toenemende overlast die zij ervaren van groepsaccommodaties / kampeerboerderijen. Men vraagt zich af waarom er niet handhavend wordt opgetreden bij overschrijding van bijvoorbeeld de geluidsnormen (laat in de avond en nacht: geluidsboxen, megafoons, luchthoorns, nachtelijke droppings, etc.).

Ook de verkeersdruk is in de omgeving van de groepsaccommodaties sterk toegenomen en nauwelijks beheersbaar. De inwoners wijzen ook op de toename van zwerfvuil in de bossen. De verontruste inwoners willen dat in het milieubeleidplan duidelijke afspraken worden gemaakt met de beheerders en dat er sancties worden ingebouwd. Als men de wettelijke normen toepast zoals die in heel het land gelden xc3xa9n als men handhavend optreedt wordt het een stuk aangenamer. Gewoon duidelijke afspraken maken dus.

De boodschap is duidelijk. Niet alleen voor het milieubeleidsplan, maar ook van toepassing in een nieuwe nota over de toekomst van Loon op Zand als recreatieve en toeristische gemeente.

Serieus genomen worden..?

Agenda_3

Soms zijn er van die avonden dat je je echt niet serieus genomen voelt als politieke vrijwilliger, sorry, als raadslid. Want het blijft natuurlijk wel vrijwilligerswerk ondanks de paar eurootjes per uur die je er voor terug krijg. Kortom, vanavond was er weer alle reden toe om te constateren dat er sprake is van een behoorlijke kloof tussen "professionele" bestuurders en gekozen vrijwilligers.

Waar gaat het om? De ene maand valt er nauwelijks te vergaderen als raadslid, de andere maand blijken er in eens zoveel onderwerpen aangedragen te worden dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Op deze manier krijgt je echt het gevoel een speelbal te zijn van de agenda van B&W.

Er is een grens en die wordt nu overschreden. Waarom? Omdat er een reeks onderwerpen wordt aangedragen voor xc3xa9xc3xa9n vergadering met de vraag hier serieus naar te kijken en een advies voor te bereiden. Kortom: een veel te lange lijst om in een paar dagen voor te bereiden, laat staan op xc3xa9xc3xa9n avond te behandelen. Je voelt je niet serieus genomen en dat doet pijn. Of moeten we misschien de vergaderstukken niet serieus nemen? Het enige wat resteert is een boze mail te sturen naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze agenda. En zo geschiedde. Maar het blijft balen.

Ach ja, waar zeuren we eigenlijk over….

Nieuwbouwproject mislukt

Het plan zat goed in elkaar. Er was ook tijd voor. En goede voorbeelden waren om de hoek in Molenwijk- zuid voldoende aanwezig. Maar helaas, na weken ploeteren is het niet gelukt om er iets moois van te maken. Duurzaam bouwen, hergebruik van materiaal en voldoende inzet van vriendjes en vriendinnetjes hebben niet geholpen. Ook de toezicht(h)ouders hadden er geen vat meer op.

Nieuwbouwproject

Dorpshart: bruisend en betaalbaar

Het hiernavolgende was bedoeld als bijdrage op de website van de PvdA-afdeling van Loon op Zand. Helaas bleek de techniek de betreffende website in de steek te laten. Vandaar deze omweg. Een verslag van een avondje opinies uitwisselen tussen de politieke partijen over de stand van zaken en de voortgang van het burisend dorpshart.

In het kort heeft de PvdA het volgende naar voren gebracht.

Carrxc3xa9: het nieuwe Sociaal-Cultureel centrum

Voor de PvdA is het huidige ontwerp te groot en te overheersend op het marktplein. Er gaat een groot-stedelijke uitstraling van uit die niet past bij het dorpse karakter van het plein. Gevolg hiervan is dat er mogelijk te weinig ruimte op het plein zelf overblijft voor de jaarlijkse evenementen zoals het pleinfestival, beachvolleybal en beachsoccer.

Wat de inrichting betreft vindt de PvdA dat het accent moet liggen op ruimtes voor ontmoetingen en bijeenkomsten en minder op theatermogelijkheden.

Het ontbreken van een accommodatiebeleid wordt erg gemist. Want dat beleid kan mede de inrichting bepalen van Carrxc3xa9.

Belangrijk is dat de bibliotheek op de begane grond wordt gesitueerd in plaats van op de eerste verdieping, alleen bereikbaar via trap en lift. De levendigheid en de bruisendheid wordt daarmee vergroot en de bereikbaarheid voor iedereen is dan zeker gegarandeerd.

Tenslotte zet de PvdA vraagtekens bij de geplande zogenaamde short-stay appartementen: vergrote hotelkamers als appartement voor kortdurend verblijf.

Kortom: de PvdA gaat voor een Carrxc3xa9 op de maat van Kaatsheuvel: niet te groot en niet te klein, passend bij een Brabants dorpsplein.

Parkeergarage

In de huidige plannen wordt een parkeergarage voorzien van 166 plaatsen. Dit aantal is door het College al bijgesteld. Het zouden er eerst 216 zijn, 50 eraf dus. De kosten van de exploitatie zijn nog niet doorgerekend, maar de aanname is dat voor langer parkeren dan 2 uur 1 euro per uur haalbaar moet zijn. Kortom, de belofte van gratis parkeren wordt niet ingelost en de kosten zijn nog niet te overzien. Voor de PvdA reden genoeg om hier een pas op de plaats te maken.

Overigens wijst de PvdA op het mogelijke gebruik van de bestaande parkeerplaatsen bij de Werft als invulling van de parkeerbehoefte.

Brandweerkazerne

Het College wil op dit moment de brandweerkazerne reeds van de hand doen voor een koper die zich al aangemeld heeft.

Voor de PvdA een zeer vreemde en overhaaste procedure.  De PvdA vindt dat de brandweerkazerne gewoon deel uit moet maken van het pakket wat aan de ontwikkelaars in de aanbesteding wordt aangeboden. Hier wordt op voorhand van afgeweken. Daarmee ontneem je de kans aan de ontwikkelaars / marktpartijen om zelf met creatieve oplossingen te komen.

Daarnaast benadrukt de PvdA dat in de brandweerkazerne een voorziening moet komen die de bruisendheid van het plein ten goede komt. Hoogwaardige horeca vervult daarin slechts ten dele een rol, zo verwacht de PvdA.

Woonhoven

In Woonhoven worden 50 woningen gebouwd. De vraag van de PvdA of er plaats is voor sociale woningbouw wordt helaas ontkennend beantwoord.

De PvdA betreurt dit ten zeerste en constateert tegelijkertijd dat de geplande woningbouw past bij de hoogwaardige horeca. Of het geheel daarmee bruisend wordt, is aan ernstige twijfel onderhevig.

De PvdA betreurt dat er in Woonhoven geen plaats is voor een meer divers woningaanbod: starters en sociale woningbouw in de vorm van bijvoorbeeld betaalbare koopgarant-woningen.

Gemeentehuis

Ook voor het gemeentehuis geldt dat deze qua vernieuwing en renovatie in verhouding blijft staan met het dorpse karakter van het plein. Daarnaast vindt de PvdA dat ruimtes ook gebruik moeten kunnen worden voor andere doeleinden dan alleen de gemeentelijke doeleinden. Ook hier geldt dat multifunctioneel gebruik voorop moet staan.

De vraag of het gemeentehuis moet worden gerenoveerd of plat moet worden gegooid is in een eerder stadioum door de gemeenteraad beantwoord: renoveren want dat was goedkoper is altijd gezegd, en wordt ook nu volgehouden.

De Raad houdt open dat bij de aanbesteding een ontwikkelaar alsnog voorstelt de zaak te slopen. In dat geval zal de Raad de uiteindelijke beslissing definitief moeten nemen.

De kosten

Voor de PvdA blijven de afspraken over de beschikbare gelden staan: de gemeente draagt maximaal 10,7 miljoen euro bij aan het project. Zo is dat met alle politieke partijen vorig jaar afgesproken. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure. Als deze is afgerond blijkt pas wat de kosten werkelijk gaan worden.

Met uitzondering van de VVD vinden alle andere partijen dat het beslag op de begroting mogelijk ruimer kan zijn (18,4 miljoen euro). Voor de PvdA is dit net xc3xa9xc3xa9n stap te ver zolang niet bekend is hoe deze grotere bijdrage gedekt wordt in de meerjarenbegroting. Welke rekening leggen we bij de inwoners op tafel, nu en de komende jaren?

De PvdA vindt een Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel heel belangrijk en wil daar vaart achter zetten, maar dan wel betaalbaar en op maat!

Weer terug bij af

Modderpad4_240x161De regelmatige wandelaar over het afgebeelde pad was vorig jaar eindelijk, na jaren, helemaal gelukkig. Een gewoon wandelpad werd van blubberweg omgetoverd tot een normaal te belopen pad. Het heeft wat kruim gekost maar dan heb je ook wat. Zie de blog van die dag.

Maar nu, bijna een jaar later, zijn we terug bij af. Gewoon omdat enkele  vrachtwagenchauffeurs te beroerd zijn om een andere route te kiezen, over het asfalt. Enkele zwaar beladen vrachtwagens verkozen het zachte pad, want dan waren ze eerder thuis?

Pad_feb20092_240x180Helaas voor alle moeite vorig jaar van de gemeente, maar het werk is weer te niet gedaan. Juist met dit weer zou je denken dat er nagedacht zou worden. Maar het blijkt dat de hele korte termijn gedachte het gewonnen heeft.

Niet alleen wandelaars hebben hier mee te maken, maar de laatste dagen ook veel fietsers die uit Tilburg-Noord komen of daar heen gaan. Zeker als ze te maken krijgen met een extra obstakel op de weg die hen de modder in stuurt. Een situatie die al veel te lang duurt!

Pad_blokkade_240x180_2Ik ben benieuwd of de schade te verhalen valt op de firma waar de vrachtwagenchauffeurs voor werken. De gemeente hoeft toch niet alles te pikken?