Werkkrediet Bruisend Dorpshart: ja of Nee?

Werkkredietbdh

De eerste echte raadsvergadering na de zomervakantie. Gevraagd wordt om in te stemmen met een werkkrediet van ca. xe2x82xac 350.000 om het project Bruisend Dorpshart voor de tweede helft van 2009 van brandstof te voorzien. De trein moet immers door. Er is bijvoorbeeld zo’n 60.000 euro nodig voor de onderhandelingen met de marktpartij (Heijmans, WSG en Proper Stok). Ook moet er een nieuwe projectadministratie worden opgezet (xe2x82xac 20.000 ). Voor het sluiten van een overeenkomst met SMC is xe2x82xac 25.000 euro gereserveerd, etc.

Kortom er moet geld op de tafel om de trein te laten rijden. Begrijpelijk, maar moet je nu met zo’n krediet aanvraag instemmen als je in juli tegen het hele plan  heb gestemd? De PvdA vindt van niet. Dat heb ik namens de PvdA als volgt onder woorden gebracht:

"De realisatie van het project zal grote consequenties hebben voor de komende jaren op de gemeentebegroting. Daarnaast zal de gemeentebegroting ook nog eens extra belast worden met de effecten van de financixc3xable crisis en negatieve gevolgen hebben voor de geldstromen vanuit de rijksoverheid. Een meerderheid in de raad heeft een kans laten liggen om hierop op voorhand al rekening mee te houden bij de besluitvorming over het Bruisend Dorpshart. Ons bezwaar was tweeledig: enerzijds de grote overschrijding van de oorspronkelijk afgesproken kaders en anderzijds de functionaliteit en massaliteit van het nieuwe Gemeentehuis en Carrxc3xa9.

Bij de behandeling in juli is ons meegegeven dat wie niet meerijdt in de trein ook niet mee kan praten. Wij zitten met dit onderwerp niet in dezelfde trein als het college en de meerderheid van de raad. Toch willen we blijven meepraten. Het was een duidelijke keuze die de PvdA in juli heeft gemaakt. Er is geen enkele reden om bij het eerstvolgend stationnetje toch weer snel over te stappen op de hogesnelheidstrein van het college. Voorlopig kiezen wij ervoor om in onze trein te blijven zitten en niet mee te gaan met de investeringen nu die via het werkkrediet ook aan ons wordt gevraagd.

Ook vinden we het belangrijk dat de voorgestelde investeringen samen met de begrotingsvoorstellen besproken worden zodat duidelijke afwegingen de keuze helder in kaart brengen.

Ons standpunt op dit moment, zeker nu er nog helemaal niets aan resultaat gepresenteerd kan worden over de onderhandelingen met de ontwikkelaars en ook de effecten op de begroting voor de komende jaren niet duidelijk zijn, is om niet in te stemmen met het werkkrediet."

Helaas was de raad niet gevoelig voor deze inbreng. Alleen Groenlinks kwam met hetzelfde standpunt, wat betekent dat de kredietaanvraag met 5 stemmen tegen en 13 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op Zand en de VVD).

Overigens kwam wethouder Waijers nog met de openhartige mededeling dat iedereen moet kunnen blijven meepraten in dit proces en het zeker niet zijn bedoeling is dat er mensen buitengesloten worden. Gelukkig maar dat hij op zijn woorden terugkomt van 23 juli:

Indetreinstappen

Er is nog hoop!

Advertenties

Een bruisende woordwolk

Onlangs ontvingen we de notulen van de raadsvergadering van 23 juli j.l.: de vergadering over het Bruisend Dorpshart: Wie heeft wat gezegd, waarom en waarvoor en wat is uiteindelijk besloten. Een vergadering om te onthouden. Een vergadering om uit te leggen aan de inwoners van Loon op Zand waarom een meerderheid van de Raad kiest voor doorzetten van het project. Ook in verkiezingstijd belangrijk! Welke keuzes heeft jouw partij gemaakt en waarom?

Nu is het een onmogelijke opgave om deze notulen nog eens samen te vatten. Maar gelukkig hebben we het hulpmiddeltje via een zogenaame woordwolk. In de woordwolk zie je een opsomming van de woorden weergegeven op basis van aantal keer dat dit woord voorkomt in de tekst.  Komt een woord veel voor in de tekst dan wordt het wat groter afgedrukt en krijgt het een bepaalde kleur. Hieronder zie je een voorbeeld van de notulen van de raadsvergadering van 23 juli. De volledige notulen zijn natuurlijk ook te downloaden en in te zien door op de betreffende "link"te klikken met de muis.

Download 2009-07-23raadsnotulen.pdf

Woordwolk_23072009_bdh480x211

of een andere weergave:

Woordwolk_23072009_bdh

Adje is niet alleen

Adjeisnietalleen1

Zonet een bijzonder actueel artikeltje toegestuurd gekregen. Past perfect in de discussie die vanavond in de raadszaal gehouden wordt. De kern: Niet alleen het theater van Adje maar vrijwel geen enkele grote gemeente bakt er iets van. Loon op Zand behoort niet tot de grotere gemeenten dus kan dat anders uitvallen. Of juist niet? Het voorspel aan overschrijding ten laste van het werkkrediet Bruisend Dorpshart is in verhouding (qua gemeentegrootte) al vele malen hoger dan de overschrijding bij het Midi-theater.

Het artikel openbaart wat bij velen als vrees al aanwezig is. Over risico’s gesproken. Lees het artikel alhier door het te downloaden: Download Adje-is-structureel.pdf

Enkele opmerkelijke uitspraken en conclusies in dit artikel:

  • Fikse kostenoverschrijdingen bij (culturele) bouwprojecten horen er gewoon bij in het land met de hoogste theaterdichtheid.
  • Het zijn prestigeprojecten. Wethouders moeten hun plan door de gemeenteraad  loodsen en doen de kosten lager voorkomen dan ze zijn.
  • Wereldwijd zijn 258 grote infrastructuurprojecten van de afgelopen 70 jaar onderzocht. Bij 9 van de 10 projecten worden de kosten onderschat en de opbrengsten overschat.
  • Meerwerk is de melkkoe van iedere aannemer. Bij een aanbesteding zet de aannemer zo laag mogelijk in om de opdracht te krijgen. Zijn geld verdient hij met meerwerk – extra werkzaamheden die niet in de opdracht staan. En dat is er nogal veel bij gemeenteprojecten.
  • prof. Priemus: "Geloof de bedragen die in een eerder stadium genoemd worden niet. Elke keer als de gemeenteraad een scheet laat, kost het 3 miljoen meer". Die structurele politieke processen zullen nooit veranderen.

Waarvan akte.

Creatief boekhouden: handel in lucht (deel 2)

Logo_bdh_creatief_boekhouden_250x13Zoals eerder gezegd is er geld nodig voor een groots plan als het Bruisend Dorpshart. Geld wat er nog niet allemaal is, dus is er enige creativiteit nodig om het bij elkaar te schrapen.

Het College heeft in deze laatste fase iets bedacht waarvoor applaus kan klinken maar wat ook zeer bedenkelijke gezichten tot gevolg kan hebben.

We lezen in de beantwoording van de vragen van de raadsfracties het volgende over hoe 3 miljoen ergens vandaan getoverd wordt:

Sweensstraat_365146_2

Drie miljoen ten laste leggen van het grondbedrijf betekent dat je drie miljoen haalt uit de reservepotjes die in het boekhoudsysteem staan opgenomen. Er is echter geen reservepotje te vinden van die omvang. Wel is er een pot gevonden die gereserveerd staat voor uitgaven in het kerkdorp Loon op Zand. Het gaat dan om gereserveerde gelden voor de ontsluitingsweg, deel 2: Kasteellaan naar de N261, ontsluiting verkeersstructuur in Loon op Zand en nog enkele aanpassingen in de kern Loon op Zand. Hiervoor is 3,6 miljoen gereserveerd.

Van deze 3,6 miljoen zogenaamde gereserveerde gelden wordt "tijdelijk" drie miljoen ingezet voor dekking van het tekort voor het Bruisend Dorpshart. Maar als het woningbouwproject Sweensstraat West van 8,5 hectare wordt ontwikkeld zullen ons grote winsten te wachten staan zo is de gedachte bij het College. Dan kan het geld weer teruggestort worden en is iedereen blij. Een gezonde koopmansgedachte, toch?

Toch zijn er een paar addertjes onder het gras te bespeuren.

Ten eerste:
Wat de gemeente in feite voorstelt is om veronderstelde te behalen winst nu reeds in te zetten als dekkingspost. Een dergelijke creativiteit zal waarschijnlijk door de provincie niet worden gehonoreerd. Het bouwproject staat nog niet in de boeken. Er is nog geen bestemmingsplan voor goedgekeurd en afgewacht moet maar worden of de ontwikkelingen op termijn inderdaad de verwachte winsten opleveren zal voor de gemeente. Kortom een riskante onderneming.

Ten tweede:
Op de toekomstige ontwikkeling van het woningbouwproject aan de Sweensstraat West wordt nu al een extra claim gelegd ("er moet zoveel winst gemaakt worden dat…"). De toekomstige bewoners van dit woningbouwproject dragen in feite voor een deel de lasten van het bruisend dorpshart ten koste van de optimale ontwikkeling van hun eigen nieuwe wijk.

Ten derde:
Voor de inwoners van de kern Loon op Zand betekent dit een extra wissel op de toekomst. Absoluut onduidelijk is wat deze creativiteit betekent voor de realisatie van de plannen voor verkeersontsluiting. Gaat het nog langer duren in tijd en welke mogelijkheden blijven over voor de verschillende alternatieven. Moet de kern Loon op Zand nu tijdelijk opdraaien voor dekking van het Bruisend Dorpshart?

Over dit voorstel heeft de PvdA extra vragen gesteld die hier zijn in te zien:Download Vragen_meerjarendekking_sweensstraat1.pdf 

Wordt het toch handel in lucht?

Handel in lucht (deel 1)

SluierwolkenDonderdag het finale debat, of misschien het voorlopige finale debat over de haalbaarheid van de huidige plannen voor het Bruisend Dorpshart, zoals door het college gepresenteerd. Op dit moment doemen sluierwolken op. Wolken die de helderheid van de besluitvorming niet ten goede komen? Ook verrassende wendingen dienen zich aan. Of deze ten goede of ten kwade zijn wachten we af. Alle fracties broeden op hun ei die op tijd moet uitkomen. Er moet een gezond kuiken uit tevoorschijn komen.

We wachten in spanning af wat in andere nesten staat te gebeuren. Of werken we ons allemaal in de nesten?

(wordt vervolgd)

Een offer wat gebracht moet worden…..?

Bdh_meeting_16juli2009_299x264 Een lange avond in de gemeentehal en andere vertrekken doorgebracht. Een avond op touw gezet door het College om uit te leggen aan de inwoners van Kaatsheuvel e.o. hoe het nu zat met de huidige plannen van het Bruisend Dorpshart. En ik moet zeggen dat de avond nuttig en informatief was.  De stand van zaken werd zo duidelijk mogelijk weergegeven, maar anderzijds kan ik ook begrijpen dat lang niet iedereen het verhaal op onderdelen kon volgen.

De opkomst was zeker goed te nemen, zo’n 100 mensen? Maar daarbij natuurlijk ook de bestuurders en ambtenaren meegerekend.

Na een opening van wnd. burgemeester Luijendijk kreeg wethouder Hans Waijers de gelegenheid alle onderdelen van het huidige resultaat te presenteren. Het Bruisend Dorpshart werd op onderdelen belicht met alle kanttekeningen en voorstellen erbij die nu door de gekozen Marktpartij (Heijmans-Proper Stok-WSG) op tafel zijn gelegd.

Na deze lange voorstelling-van zaken van Waijers werd de totale groep in vijven geknipt. Per onderdeel kon men meer in detail informatie uitwisselen en vragen oproepen. Na deze ronde werd weer aan iedereen in de grote hal terug gerapporteerd wat de groepen voor vragen, opmerkingen en kanttekeningen hadden.

Zelf ben ik bij de groep gaan zitten die Carrxc3xa9 als onderwerp van bespreking had staan. Informatie opdoen en reacties van de inwoners ontvangen was daarbij mijn doel. De gespreksleider had het niet gemakkelijk in deze grote groep. Over de inhoudelijke discussie zal ik later terugkomen maar mijn eindconclusie is dat binnen deze groep zeer kritisch naar nut en noodzaak van Carrxc3xa9 werd gekeken. Dit vooral gevoed doordat men vond dat het Carrxc3xa9 als groot blok op het plein een open plein in de weg staat, veel privacy ontneemt en de mensen die aan het plein wonen veel "schade" zal berokkenen. Kortom, men wil het Carrxc3xa9 niet, althans niet daar.

De rapportage in de grote groep was informatief. Exc3xa9n uitspraak viel mij erg op, van Wethouder Aussems over het Carrxc3xa9: "Het is een offer wat gebracht moet worden".

Ik denk dat er nog veel offers zullen volgen.

Wordt vervolgd…..

Het hoeft niet allemaal opnieuw uitgevonden te worden

Een Huis van de Gemeenschap: het hoeft niet allemaal opnieuw uitgevonden te worden. Er zijn voorbeelden waar gebruik van gemaakt kan worden.

Collage_voorbeelden_gemhuis

Beschrijving van deze voorbeelden is hier te downloaden: Download multifunctioneel_gemeentehuis_voorbeelden.pdf

Maar nog geen 2 jaar geleden werden deze idexc3xaben ook al in de raad en lokale pers besproken. Waarom is het nu zo stil over het Gemeenschapshuis?

Collage_gemhuis

Lees de bijbehorende artikelen: Download gemeentehuis_kaatsheuvel_moet_ook_theater_worden.pdf

En nu allemaal nog even de tijd nemen om tot een goed besluit te komen. Het ligt voor het oprapen, als het ware.