Zwembad in Loon

Zwembad2_100607_599x377_1

Het lijkt er op maar helaas: een ondergelopen bouwput bij serviceflat De Molenwijck als gevolg van het noodweer van afgelopen vrijdag 8 juni.

Jaarrekening Welzijn & Zorg

Zorgwelzijn_1

Gevraagd wordt om de jaarrrekening 2006 te beoordelen voor het onderdeel Welzijn en Zorg. Het College van B&W vertelt wat er in 2006 is gebeurd op het gebied van Welzijn en Zorg. Vervolgens kun je dit verhaal vergelijken met de voornemens van het College voor het jaar 2006. Dit kan weer leiden tot vragen om nadere toelichting als blijkt dat er grote verschillen zijn met wat beloofd is en wat bereikt is. Dat is in het kort de kern van een bespreking van een jaarrekening.

Zo is bijvoorbeeld door het College "beloofd" dat er in 2006 een nota accommodatiebeleid opgesteld zal worden, (wat staat te lezen in de programmabegroting 2006). In de jaarrekening over 2006 wordt vervolgens verteld dat er wel een begin mee gemaakt is maar dat de belofte nog niet geheel waargemaakt kon worden (om allerlei redenen). Bij de jaarrekening gaat het steeds om het antwoord op de drie H-vragen:

  1. Heeft de gemeente bereikt wat het wilde bereiken?
  2. Heeft de gemeente gedaan wat men wilde doen?
  3. Heeft het gekost wat de gemeente dacht dat het zou kosten?

In een jaarrekening staan alle plannen bij elkaar met daarbij vermeld wat er wel en niet gerealiseerd is en hoeveel dit gekost heeft. Dit jaar ontbreekt een gedetailleerd financieel overzicht waardoor het moeilijk wordt om het hoofdstuk Welzijn & Zorg financieel te beoordelen. Een reden om hier extra naar te vragen.

Maar het is niet alleen een financixc3xable verantwoording. Het gaat gelukkig om meer dan dat alleen. Met Welzijn & Zorg wil je als gemeente allerlei doelen bereiken. Bijvoorbeeld "een volwaardige deelname aan de samenleving van iedereen". Je kan wel mooie doelstellingen afspreken maar hoe stel je vast of deze ook gehaald worden? Je spreek dan vooraf af dat je de tevredenheid van de inwoners op een of andere manier gaat vastleggen. Een enquxc3xaate kan een hulpmiddel zijn om te komen tot een bepaald tevredenheidspercentage. Helaas wordt bij de huidige jaarrekening geen informatie gegeven over het bereiken van de na te streven doelen en effecten van het werk van de gemeente. Ook weer een reden om daar naar te vragen.

In de commissievergadering van maandag 11 juni zal dit een agendapunt zijn. Ben benieuwd of er veel discussie zal zijn.

Voorjaarsnota

TekortgeldHet gaat dus om geld. Heel veel geld. Zo heb ik donderdagavond toegelicht gekregen. Een informatieve avond voor raadsleden en aanverwanten. Over de voorjaarsnota.

Even voor de duidelijkheid: Een voorjaarsnota gaat dus niet over voorjaarsmoeheid. Je kunt er wel moe en moedeloos van worden. Een voorjaarsnota is een bericht van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de inhoud van de portemonnee van de gemeente op dit moment. Er is echter geen inhoud: het is leeg. Sterker: er zit een gat in de portemonnee van 381 duizend euro’s voor dit jaar. En dat gat wordt de komende jaren niet echt gedicht. Volgend jaar wordt voorzien dat we een gat hebben van 808-duizend euro’s. Tekort!

De vraag is duidelijk. Hoe lossen we dat op? Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Dan komen de keuzes om de hoek kijken. Keuzes die de gemeenteraad mag maken. Gaan we schrappen in de uitgaven of gaan we meer geld inzamelen via een belastingaanslag bij de burgers (Onroerend goedbelasting?(OZB)) of gaan we beiden doen? B&W kiezen met name voor verhoging van diverse lokale belastingen, inclusief de OZB. Is dit een verstandige keuze? Ik heb hier op dit moment nog geen definitief oordeel over. Want waarom zou je het bestaande beleid niet kunnen aanpassen? Gewoon een pas op de plaats maken.

De overheid, en dus ook de lokale overheid, heeft een monopolie op het heffen van belastingen. Dat is al eeuwen zo. Tegelijkertijd wil de overheid zich steeds meer als een bedrijfsorganisatie profileren. Maar een overheid die zich als bedrijf wil manifesteren moet ook eerlijk winst willen maken en een verlies kunnen afdekken door een verstandig financieel beleid. Dat zijn de bekende bedrijfsrisico’s. Een verlies op de bedrijfsvoering moet niet onmiddelijk worden verhaald op haar klanten (de inwoners). Stel je voor dat ik als ondernemer een verlies zou willen dekken door met de pet bij mijn klanten rond te gaan?

Een burger met financixc3xable problemen wordt ook opgedragen zijn of haar schulden eerst te saneren. Hoe pijnlijk dit ook kan zijn, voor een bedrijf als de gemeente mag je toch hetzelfde verwachten? Pas als alles uitgeput is aan mogelijkheden kun je bij de burgers komen met een voorstel voor een "contributieverhoging" in de vorm van een of andere belasting. Ik heb nu het gevoel dat nog lang niet alles uitgeput is aan mogelijkheden. Er zijn volgens mij nog vele onbenutte mogelijkheden. Kortom: de motivatie om nu belastingen te verhogen is "dun".

De Jaarrekening 2006

Jaarrekening2006

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie voldoet ruimschoots aan de kwalificatie van zelfkastijding van het ergste soort voor het lokale bestuur van de gemeente. Na enkele maanden lang nauwelijks opgevulde agenda’s van de commissie en de Raad te hebben wordt in xc3xa9xc3xa9n keer de “brievenbus” volgestouwd met een groot aantal nota’s, conceptbesluiten en wat dies meer zij. Jullie willen toch op vakantie? Exc3xa9n momentje nog: eerst nog wat besluiten nemen!

Een dergelijke volle brievenbus, dus volle agenda’s voor de commissievergaderingen en de raad, grenst nagenoeg aan onverantwoordelijk rijgedrag in het politiek bestuur.

Nu ik al die pakken papier over me heen krijg zal ik even zelf een soort van maandrekening samenstellen: hoeveel uur te besteden aan deze raadsvergadering tegen welke vergoeding?

Uren voorbereiding raadsvergadering van 28 juni:

  • Fractieoverleg: in totaal 3 x 3 uur = 9 uur
  • Lezen van de afzonderlijke stukken: 12 uur
  • Commissievergaderingen (deze maand 2 commissies voor mij)= 6 uur
  • Raadsvergadering 28 juni 2007: 6 uur
  • Totaal aan geschatte uren: 33 uur

Maandvergoeding voor mijn raadslidmaatschap: 593,10 euro “netto”. (update: Van dit bedrag moet helaas nog inkomstenbelasting af! Bij sommige collega-raadsleden wordt dit iedere maand vereffend waardoor hun netto-bedrag per maand aanzienlijk lager is.)

Dat betekent dat voor ca. 18 euro per uur deze maand de klus geklaard is. Mij hoor je echt niet mopperen bij een dergelijk uurloon! (Gecorrigeerd na aftrek van inkomstenbelasting betekent dit ongeveer een uurloon van 12 euro!)

Een belangrijk stuk is de jaarrekening 2006. Deze moet voor 15 juli zijn goedgekeurd en ingediend bij gedeputeerde staten van de Provincie. Tijdsdruk dus. De behandeling en vaststelling van de jaarrekening is hxc3xa9t moment voor een definitief oordeel over de uitvoering van de begroting door het College. Het College vraag met de jaarrekening eigenlijk de goedkeuring van de raad voor het gevoerde beleid. Uit de jaarrekening blijkt of de voornemens uit de begroting ook waar gemaakt zijn. Ook moet de raad een bestemming geven aan de gelden die over zijn gehouden, of moet aangeven hoe een eventueel tekort gedekt moet worden.

Hoe zit dit in Loon op Zand dit jaar? Zonder op details in te gaan (dat komt nog, later in de commissies) blijkt dat de gemeente een tekort heeft van xe2x82xac   -469.420,01. Bijna een half miljoen euro!

Het college schrijft hierover als verklaring voor het ontstane tekort:

Hoe wordt dit negatieve saldo gedekt? Het voorstel van het college is om het nadelig saldo uit de spaarpotjes van de gemeente te dekken (de zogenaamde Vrije Algemene Reserve).

Nu kan je op hoofdlijnen een dergelijke jaarrekening beoordelen. Je kunt ook gedetailleerd gaan kijken hoe de jaarrekening feitelijk tot stand is gekomen. Dat laatste betekent weer extra uren investeren. Toch zal ik die uitdaging aan gaan: hoe zit het werkelijk met de jaarrekening? Inderdaad: extra uren en heeft het nut? Eerst maar uitpluizen en dan de staat opmaken. Meer kan je niet doen, minder volgens mij mag ook niet.

Het resultaat is bijna geheel ontstaan door incidentele voor- en nadelen. In de jaarrekening wordt hier verder op ingegaan. Deze jaarrekening geeft dan ook geen reden tot aanpassing van het financiële beleid, zoals opgenomen in de (meerjaren)begroting 2006-2009.