Congres en Carnaval

Doordrenkt van plicht- en partijtrouw sta je in alle vroegte op om met z’n vieren naar Zwolle af te reizen voor het Congres. De ogen nauwelijks nog echt open en snakkend naar het volgend kopje koffie begin je aan een lange dag in een veel te warme zaal. De voorzitter van dienst probeert iedereen bij de les te houden en lanceert af en toe een grap en een grol om de stemming er in te brengen. Plots zwaaien de deuren open en met veel herrie (muziek) en kabaal (muziek) dendert het Zwolse carnavalsgebeuren de zaal in. Dat hakt er goed in. Iedereen nu echt wakker.
Congrescarnaval1

In Zwolle carnaval?? De stemming zat er meteen in. De Prins hield een opgewonden politieke getinte toespraak waar ‘helaas’ niets van verstaan werd. Praten en muziek gaan tijdens carnaval altijd samen. Ook hier in Zwolle. Daarmee ook aangevend dat hier een belangrijk smaldeel van katholieke huize is gevestigd.

Congrescarnaval2

Zwolle: de stad waar de SDAP in 1894 werd opgericht in Drank- en Spijslokaal de Atlas aan de Ossenmarkt 9 door oa. Pieter Jelles Troelstra, als alternatief voor de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis.

Congrescarnaval3

Was het trompetgeschal en de deels ingezette polonaise op het vroege tijdstip een aankondiging voor een vruchtbare coalitie? We zullen het over een tijdje weten.

ABZVB ? ? ? ?

Donkere_wolken_boven_loz

Deze afkorting staat voor de adviescommissie met de langste naam: Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Veiligheid en Burgerparticipatie, inclusief Middelen. Het is een commissie waarin gemeenteraadsleden zitting hebben en burgercommissieleden.

Doorgaans is in deze commissie veel te bespreken. Bijvoorbeeld over algemene beleidszaken,  burgerparticipatie, veiligheid, financieel beleid.

Maar vanavond even niet. Vanavond zal het snel stil zijn. Er is natuurlijk wel een agenda met enkele puntjes erop, maar mijn inschatting is dat hier weinig tijd voor nodig is.

Een bijna lege agenda in een gemeente met zoxe2x80x99n ambitieus gemeentebestuur? Dat snap ik dus niet.

Als vast agendapunt is opgenomen het onderwerp xe2x80x9cOpinixc3xabrende Onderwerpenxe2x80x9d. En wederom staat er niets te bespreken.

Het enige wat je nog kan doen is de simpele vraag te stellen: Waarom is er zo weinig met elkaar te bespreken?

Peuterspeelzaal: Ouderbijdrage wel erg hoog!

De ouderbijdrage die in Loon op Zand  wordt gevraagd voor een plaatsje in de peuterspeelzaal blijkt veel hoger te zijn dan in de omliggende gemeenten. Door wethouder Ligtenberg is een overzicht gegeven van de tarieven in Dongen, Heusden, Waalwijk, Tilburg, Gilze en Rijen en Hilvarenbeek..

Peuters

In Dongen wordt per dagdeel per maand een bijdrage gevraagd van 24 euro. Het 2de kind krijgt hierop een korting van 20%. De maandelijkse bijdrage wordt over 11 maanden geheven.

In Heusden is het hoogste tarief 21 euro per dagdeel per maand. Verdient men maximaal 112% van het minimumloon dan is men maximaal 11 euro per dagdeel kwijt.  Het bedrag wordt over 10,5 maanden geheven.

In Waalwijk is de bijdrage inkomensafhankelijk. De laagste inkomens (minder dan 15.500 euro) betalen maximaal 12,75 euro per dagdeel per maand. Hogere inkomens betalen maximaal 18,75 euro per maand.

Ook in Tilburg is de ouderbijdrage inkomensafhankelijk. De laagste inkomens betalen 1,25 euro per maand. De hoogste inkomens betalen 26,83 euro per dagdeel per kind. Het 2de kind betaalt de helft van het bedrag van het eerste kind. De bijdrage wordt over 12 maanden geheven.

In Gilze en Rijen wordt over 11 maanden een bedrag van 20 euro gerekend per dagdeel.

In Hilvarenbeek wordt 17 euro betaald over 10 maanden.

En nu dan Loon op Zand: per maand 29 euro per dagdeel per kind. De bijdrage wordt over 11 maanden gerekend.

Dat betekent dat In Loon op Zand de ouderbijdrage bijna even hoog is als het tarief wat in Tilburg wordt gevraagd aan de hoogste inkomenscategorie (zij die meer dan 4886 euro per maand verdienen).

Op zxe2x80x99n zachts gezegd kan ik me voorstellen dat sprake is van enige onverklaarbare verschillen tussen Loon op Zand en de rest van de xe2x80x9cWereldxe2x80x9d.

De hoge ouderbijdrage in Loon op Zand kan zeker voor een deel verklaard worden door de druk vanuit het gemeentebestuur om de stichting Peuterspeelwerk  tot bezuinigingen aan te zetten. Dat de verschillen zo groot zijn in vergelijking met de omliggende gemeenten zegt toch wel iets over die druk, maar ook over de peuterspeelzaal-vriendelijkheid van onze gemeente.

Kortom: hoe lossen we deze regionale ongelijkheid met spoed op?

Moedig terugkomen

Van de commissievoorzitter Openbare Ruimte een openhartige mail ontvangen: wij (PvdA en VVD) krijgen toch gelijk over ons standpunt om alle plannen over het Bruisend Dorpshart nog eens rustig in de adviescommissies te bespreken voordat het naar de raad gaat. De mail luidt als volgt:

Geachte raads- en burgercommissieleden,

Middels deze memo wil ik graag nog even terugkomen op de gecombineerde commissievergadering van 8 februari jl.  In deze vergadering is enige commotie ontstaan inzake het al dan niet in commissieverband behandelen van het bidbook voor het Bruisend Dorpshart. Een vraag die ik aan het begin van de bijeenkomst had aangekondigd en die ik aan het einde van de bijeenkomst aan de commissie heb voorgelegd. Een ruime meerderheid van de commissie gaf toen te kennen geen behoefte meer te hebben aan een commissiebehandeling, een besluit waarmee enkele fracties het absoluut oneens waren. Dit heeft tot enige onrust geleid, die ik bijzonder betreur.

Ik hecht er aan mijn rol in dit proces door middel van deze memo even te verduidelijken. Bij de voorbereiding van deze bijeenkomst, werd mij verzocht deze vraag aan de gecombineerde commissie voor te leggen. Gezien het feit dat de voorbereiding in raadsbrede commissies heeft plaatsgevonden en het belang van het onderwerp, leek mij een uitgebreide raadsbehandeling volkomen logisch. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld aan de legitimiteit van deze vraag en deze volkomen te goeder trouw aan u allen voorgelegd. Ik ben ook door niemand op dit punt gecorrigeerd.

Het spijt me dat daarover toch de nodige commotie is ontstaan. Het is geenszins mijn bedoeling geweest om de besluitvorming op dit punt geforceerd te versnellen dan wel fracties buitenspel te zetten. Iedereen die mij het afgelopen jaar als commissievoorzitter heeft meegemaakt, weet dat ik daarvoor teveel waarde hecht aan een goede, democratische behandeling van conceptbesluiten, waarin de inbreng van alle fracties volledig tot hun recht kan komen. Ik heb hieraan ook absoluut geen afbreuk willen doen maar ben in de voorbereiding enigszins op het verkeerde spoor gezet. Ik zal er voor waken dat mij dat in de toekomst nogmaals overkomt.

In de commissie OR van dinsdag, 13 februari 2007 zal ik nog een korte mondelinge verklaring hierover afleggen. Ik hoop en vertrouw dat daarmee een en ander rechtgezet is en dat we in de vergadercyclus maart/april via de reguliere procedure van behandeling in commissie en raad tot een afgewogen en verantwoorde besluitvorming ten aanzien van het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel zullen komen.

L.E.J. Heijs xe2x80″ Schouten,
Voorzitter commissie O.R.

Deze mail is zeker te waarderen. De voorzitter komt terug op een eerder ingenomen standpunt. Er blijven wel drie vragen over:

  1. Wie heeft verzocht om de bewuste vraag voor te leggen?
  2. Door wie is zij op het verkeerde spoor gezet?
  3. Hoe komt het toch dat alle fracties, behalve PvdA en VVD, de voorgelegde procedure accepteerden?

Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Heldere antwoorden zullen er zeker toe bijdragen dat dit soort fouten in de toekomst vermeden kunnen worden. We blijven leren van elkaar, hoop ik.

Maar het is moedig en te waarderen om op je schreden terug te kunnen komen!

Na drie dagen bruisen

Het is alweer drie dagen geleden. Die opwinding. Je zet het even op een rijtje voor jezelf. Wat is er eigenlijk gebeurd?

Een informatieve bijeenkomst waarin de wethouder trots komt melden hoe goed het eigenlijk gaat met de ontwikkeling voor een heus bruisend dorpshart. Een langdurig proces begint eindelijk de eerste contouren van realisatie te vertonen. Een hart onder de riem voor een actieve, kritische meedenkende gebruikersgroep. Nee, meer dan 10,7 miljoen euro mag het niet kosten wat betreft de gemeenschapsgelden. Het hedenavond te presenteren "bidbook" moet vooral ambiteuze investeerders verleiden, c.q. uitnodigen om het resterend bedrag van ca. 28 miljoen euro in de dorpshart te steken.

Bdh1_2007feb110003_small Vervolgens komt de projectleider aan het woord. Opnieuw met veel enthousiasme hoopt hij de aanwezigen (de gemeenteraad en de pers) in de startblokken te zetten voor de aanvaarding van dit fantastisch project. De voorgeschiedenis en de stand van zaken wordt toegelicht. Informatief. Zeker.

Dan het optreden van de stedebouwkundige projectleider. Ook hier een enthousiasmerend verhaal waar niks mee is. Een motivatie voor de verschillende keuzes wat betreft de stedebouwkundige indeling, etc. Je neemt al deze informatie in je op en begint met het verwerken hiervan.

Want wat betekent dat voor de keuzes die het lokale bestuur moet maken? Er wordt van je verwacht dat er een fiat komt voor de komende ontwikkelingen. De karavaan moet immers door.

Plotseling klinkt daar het voorstel om op basis van deze hele presentatie de komende raadsvergadering de zaak in z’n geheel aan de orde te stellen en een besluit te nemen m.b.t. het bidbook.

Intussen bedenk je dat de inwoners van het dorp eigenlijk helemaal nog niet op de hoogte zijn van al deze voortvarende plannen…….

Intussen bedenk je dat er misschien nog wel heel wat te vragen is over de onderliggende rapporten en bijkomende documentatiemateriaal….

Intussen bedenk je dat er toch heuse adviescommissies zijn ingesteld om ook daadwerkelijk een advies voor te bereiden in de besluitvorming….

Intussen bedenk je dat er minstens drie verschillende invalshoeken zijn van waaruit deze plannen bekeken kunnen worden: (1) Vanuit de welzijnshoek en het accomodatiebeleid (2) vanuit de invalshoek openbare ruimte en (3) vanuit de invalshoek burgerparticipatie. Toevallig dat daar drie gemeentelijke adviescommissies voor zijn ingesteld die dat in hun taakstelling hebben staan..

Intussen bedenk je een heleboel meer en begin je twijfels te krijgen en borrelen de vragen op…

Maar gelukkig is daar de gemeenteraad en zijn daar de altijd weer bereidwillig luisterende politieke partijen die het ook zo belangrijk vinden dat de burger bij het lokale bestuur betrokken wordt en in ieder geval ook het standpunt hebben dat alles integraal benaderd moet worden. Het moet in een goede discussie allemaal weer goed komen. Een weloverwogen advies kan niet anders dan het eindproduct zijn om een belangrijke stap te zetten.

O ja, mochten er specifieke vragen zijn: zet ze op papier en pers deze in de vragenhalfuurtjes van de betreffende commissies. De wethouder(s) zullen er acht op slaan. Echt wel! Het is overigens niet de bedoeling dat over de antwoorden direct gediscussieerd wordt. Dat is toch immers net vastgesteld in de reglementen van orde.

Ik ben weer deels gerustgesteld.

Bruisende emoties

Vanavond een informatieve avond voorgeschoteld gekregen over de herinrichting van het grote dorpsplein: Het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel. Niet zomaar iets. Nee: Uit de pot gemeenschapsgelden wordt ca. 10,7 miljoen euro gereserveerd. De totale kosten worden geschat op 36 miljoen euro, dwz. ca 25 miljoen te financieren door projectontwikkelaars en andere enthousiaste investeeerders. Me dunkt, een behoorlijk bedrag en een behoorlijk project!. Een project waarvan de voorbereidingen al enkele jaren aan de gang zijn. Maar vanavond zou dan de presentatie plaats vinden van het zgn. "bidbook". Op dat moment krijg ik natuurlijk associaties met kerkmissaals, maar ik heb me laten vertellen dat dat nergens op slaat. Ik ga daar dus verder niet op in.

Bestaand dorpshart

De info-avond, te beschouwen als een informatieve bijeenkomst voor alle raadsleden en burgercommissieleden, (maar ook gericht op andere belangstellenden en dus tevens  de pers), was zeker informatief. Met name wat betreft de stedebouwkundige inbreng, de plannen en de planning.

Bij het afsluiten van deze bijeenkomst wordt door de ad hoc voorzitter gepeild of dit onderwerp nog in de drie raadscommissies besproken moet worden, dan wel meteen in de eerstvolgende raadsvergadering afgehandeld kan worden. Alleen de VVD (2 zetels) en de PvdA (4 zetels) drongen er op aan alle informatie nog eens rustig te verwerken en vervolgens in de drie raadscommissies met elkaar te bespreken. Daar waren toch de raadscommsisies voor ingesteld, dacht ik nog.

Helaas, de meerderheid van lokale partijen plus het CDA vonden dat het geheel nu wel in xc3xa9xc3xa9n raadsvergadering afgehandeld kon worden. Er was nu genoeg duidelijkheid verkregen. De voortzetting van het beachvolleybal toernooi in de zomer op het nieuw te ontwerpen marktplein was immers gegarandeerd, dus waar zeuren we over.

Met andere woorden: dat twee politieke partijen heel serieus de tijd vroegen om over de ingebrachte plannen rustig na te denken en een advies daarover voor de raad in de commissies wilden voorbereiden werd zonder meer van tafel geveegd. Nota bene in een informele informatieve avond!

De meerderheid beslist, zegt men dan. Dat heet kennelijk democratie?

Democratie betekent toch ook de minderheden in de gelegenheid stellen hun standpunten voor te bereiden en mee te laten wegen? Allerlei reglementen van orde en commissies worden ingesteld om dit democratisch proces te structureren. Helaas: een meerderheid, gepeild op een informatieve avond, blijkt kennelijk in staat te zijn om af te wijken van deze zorgvuldig opgebouwde procedures. Procedures die bedoeld zijn om een ieder voldoende gelegenheid te geven een standpunt te vormen!

En de kiezers, de inwoners? Daar gaat het toch allemaal om? Zelfs zij hebben nog niet de kans gehad zich een oordeel te vormen over wat het lokale bestuur met deze investering van 10 miljoen euro voor dit dorp wenst te doen.

Het wrange is dat het provinciaal bestuur circa 80.000 euro subsidie toegekend heeft om de bevolking bij dit project te betrekken: Te laat? Het is bedoeld voor zgn interactieve beleidsvorming. Maar interactieve beleidsvorming lukt kennelijk op politiek- bestuurlijk vlak niet in de eigen gemeenteraad. Althans niet voldoende.

Loons Lokaal en de wereld er om heen

KLM_520x182

Deze weblog gaat over politiek en bestuur in de gemeente Loon op Zand, maar ook over een heleboel andere zaken waarover ik af en toe wat kwijt wil. Als gemeenteraadslid namens Pro3 zet ik me in voor de drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Deze weblog is begin 2007 gestart. Van 2006 tot maart 2010 zat ik namens de PvdA in de gemeenteraad. Halverwege 2009 zijn de lokale afdelingen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de oprichting van een nieuwe lokale partij Pro3. Dit mede met steun van lokale leden van D66-huize.

Alle door mij verkondigde standpunten, opvattingen en andere gedachtenspinsels in deze weblog kunnen alleen mij persoonlijk worden aangerekend.